Siirry sisältöön

Iisalmen strateginen yleiskaava on toteutettu tietomallipohjaisena.

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Asemakaavaa voidaan muuttaa yleiskaavan perusteella.

Ajankohtaista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategisen yleiskaavan18.3.2024 § 4(siirryt toiseen palveluun). Kaavasta on jätetty kaksi valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät yleiskaavakartat ja kaavaselostus

Yleiskaavakartat


Kaavan käsittelyvaiheet

Luonnosvaihe 2020-2022

Yleiskaavaluonnokset olivat ensimmäisen kerran nähtävillä keväällä 2021, jolloin pidettiin myös kaavaluonnosten esittelytilaisuus. Keväällä 2022 järjestettiin työpajoja ja yleisötilaisuus liittyen yleiskaavaluonnokseen ja sen pääteemoihin.

Nähtävillä 2021 ollutta yleiskaavaluonnosta päivitettiin saapuneiden palautteiden ja kannanottojen jälkeen.

Ehdotusvaihe 2023

Kaupunginhallitus asetti 20.3.2023 § 76(siirryt toiseen palveluun) yleiskaavan ehdotuksena nähtäville. Ehdotus pidettiin nähtävillä 3.4. –2.6.2023 ja kaavaehdotuksen esittely- ja keskustelutilaisuus pidettiin 10.5.2023 Iisalmen kulttuurikeskuksella. Nähtävilläoloaikana tulleiden lausuntojen ja muistutusten pohjalta yleiskaavaehdotusta päivitettiin.

Ehdotukseen tehtyjen muutosten vuoksi yleiskaava asetettiin uudelleen nähtäville kaupunginhallituksen18.9.2023 § 208(siirryt toiseen palveluun)päätöksen mukaisesti. Yleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.-31.10.2023.

Hyväksyminen 2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi18.3.2024 § 4 (siirryt toiseen palveluun)Iisalmen strategisen yleiskaavan.


Iisalmen strategisen yleiskaavan taustaa

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 13.3.2018 § 40, että yleiskaavaluonnos laaditaan Nauhataajama–vaihtoehdon pohjalta painottaen kehittämistarpeita infran ja palveluiden osalta kaupungin keskusta-alueelle. Maaseutualueiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kylien kehittymismahdollisuuksiin sekä biotalouden sekä maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin.

Nauhataajama–vaihtoehdon pohjalta päädyttiin erillisiin esityksiin, joka koostuu kahdesta luonnoksesta, joista toinen koskee koko kuntaa ja toinen keskusta-aluetta. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen 29.3.2021 § 89 ja asetti luonnokset nähtäville.

Iisalmen yleiskaava tulee ohjaamaan kaupunkirakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä. Kaavan tavoitevuosi on 2040. Yleiskaava on laadittu siten, että se ohjaa Iisalmen yhdyskuntarakennetta elävästi riippuen väestökehityksestä ja kaupungin elinvoiman kehittymisestä.

Ota yhteyttä

Kaavoitukseen vaikuttaminen

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentuminen. Kunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta. Seudullisella tasolla kaavoitusta ohjaa maakuntakaava, jonka laadinnasta vastaa maakunnan liitto.

Kaavoitukseen vaikuttaminen
Vastaa kyselyyn viheralueista!

Iisalmen kaupungilla on käynnistynyt viheraluejärjestelmän päivitystyö. Kaipaamme kaupunkilaisilta arvokkaita mielipiteitä viher- ja virkistysalueista.