Siirry sisältöön

Kaavoitukseen osallistuminen

Kaavoja valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa eli niiden, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavaa valmisteltaessa varataan kaava-alueella ja sen vaikutusalueella asuville ja työskenteleville, kiinteistöjen omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus kertoa mielipiteensä suunnitelmasta.

Iisalmen kaupunki kehittää erilaisia vuorovaikutustapoja osana kaavoituksen prosessia. Vireillä olevat hankkeet löytyvät sivulta asemakaavoitus ja yleiskaavoitus.

Osallistu ja vaikuta kaavan eri vaiheissa

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arvointisuunnitelman laatimisella (OAS). Tämä suunnitelma on nähtävillä heti kaavoituksen alkuvaiheessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan tavoitteista, perittävistä kustannuksista, vuorovaikutuksesta ja osallistumismahdollisuuksista kaavaa laadittaessa sekä siitä mitä vaikutuksia kaavassa arvioidaan.

Osallistumis- ja arvointisuunnitelman riittävyyteen voi ottaa kantaa kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka.

Miten osallistun aloitusvaiheessa?
  • Tule yleisötilaisuuteen, jossa esitellään kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat.
  • Voit jättää mielipiteesi vapaamuotoisesti Iisalmen kaupungin kirjaamoon, Pohjolankatu 14, PL 10, 74101 Iisalmi tai sähköpostilla kirjaamo(at)iisalmi.fi

Luonnosvaihe

Kaavaluonnosvaiheessa laaditaan yksi tai useampia kaavaluonnoksia. Tekninen lautakunta hyväksy luonnoksen/luonnokset julkisesti nähtäville. Kaavoitus pyytää lausuntoja myös mm. viranomaisilta, yhdistyksiltä, lautakunnilta ja muilta tahoilta. Yleensä luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa. 

Miten osallistun luonnosvaiheessa?
  • Tule yleisötilaisuuteen, jossa esitellään laadittu kaavaluonnos.
  • Jätä vapaamuotoinen kannanottosi luonnoksen nähtävilläoloaikana Iisalmen kaupungin kirjaamoon, Pohjolankatu 14, PL 10, 74101 Iisalmi tai sähköpostilla kirjaamo(at)iisalmi.fi

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta suunnitelmaa kehitetään kaavaehdotukseksi.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus hyväksytään teknisessä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa ennen kuin se tulee julkisesti nähtäville vähintään 30 päiväksi. Luonnosvaiheessa jätettyjä mielipiteitä ei enää virallisesti huomioida ehdotusvaiheessa. Ehdotusvaiheessa järjestetään yleensä yleisötilaisuus. 

Miten osallistun ehdotusvaiheessa?
  • Tule yleisötilaisuuteen, jossa esitellään laadittu kaavaehdotus
  • Jätä vapaamuotoinen muistutus ehdotuksen nähtävilläoloaikana Iisalmen kaupungin kirjaamoon, Pohjolankatu 14, PL 10, 74101 Iisalmi tai sähköpostilla kirjaamo(at)iisalmi.fi

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella voidaan kaavakartalle tehdä vielä pieniä tarkistuksia. Mikäli kaavaehdotukseen tulee merkittäviä muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville. 

Hyväksyminen

Kaava viedään hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valitusaikana valittaa hallinto-oikeuteen (MRL § 191).

Osalliset voivat valittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän valitusaikana. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollisuus valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Voimaantulo

Kaava tulee voimaan lehtikuulutuksella valitusajan päätyttyä – tai mikäli mahdollisesti tehty valitus hylätään.

Kaavan luonnosvaiheessa voit jättää kannanottosi. Mikäli sinulla on vielä ehdotusvaiheessa huomautettavaa, jätä muistustus.

Kaavamuutoksen hakeminen

Kaavamuutosta haetaan oheisella lomakkeella. Ennen hakemuksen jättämistä on syytä keskustella kaavoituksen kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voi keskustella muutoksen kustannuksista, aikataulusta ja muista muutokseen liittyvistä asioista.

Jos asemakaava tai kaavamuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laaditaan kiinteistön omistajan tai haltijan aloitteesta, kunnalla on Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Kaavoitushakemus sisältää sitoumuksen näiden kustannusten maksamisesta. Toimita hakemus Iisalmen kaupungin kirjaamoon.

Asemakaavan muutoksen hakeminen

Tontin omistaja, haltija tai taloyhtiö voi hakea asemakaavan muutosta kirjallisesti lomakkeella.
Hakemukseen on liitettävä todistus siitä, että hakija omistaa tai hallitsee tonttia, jota muutoshakemus koskee.
Asemakaavan muutoksen laatimis- ja kuulutuskustannukset peritään hakijalta.

Kaupunki arvioi kaavamuutoshakemuksen perusteella kaavoituksen aloittamisen tarpeellisuutta. Hakemus itsessään ei aloita kaavamuutosprosessia.

Tietoa maankäytön suunnittelujärjestelmästä

Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat

  • valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
  • maakuntakaava
  • yleiskaava
  • asemakaava

Maankäytön suunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017.  Tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Sen laatii maakunnan liitto.

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset.

Yleiskaava

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Asemakaava

Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista. Asemakaavalla määrätään muun muassa korttelialueiden käyttötarkoitus (esimerkiksi puisto-, teollisuus- tai asuinalue), katualueiden rajat sekä erilaiset suoja-alueet ja suojelumääräykset.

Asemakaavassa määritellään myös mm. rakennusten sijaintipaikka tontilla, rakennusoikeus ja kerrosluku. Asemakaavalla määritellään asioita, jotka vaikuttavat elinympäristöömme kaupungissa. Jos voimassa olevaa asemakaavaa on tarvetta muuttaa, laaditaan asemakaavan muutos.

Kaavoituskatsaus

Kaupunkitiedotteessa ja siihen sisältyvässä kaavoituskatsauksessa kerrotaan työn alla olevista sekä kuluvana vuonna aloitettavista kaava- ja muista suunnitelmista.

Kaupunkitiedote julkaistiin 15.2.2024 Iisalmen Sanomien liitteenä ja sitä on saatavana Iisalmen kaupungintalolla (Pohjolankatu 14) ja kaupunginkirjastossa (Kulttuurikeskus, Kirkkopuistonkatu 9).

Ota yhteyttä

Aiheesta lisää

Iisalmen keskustan kantakartta

Kartat ja paikkatieto

Voit selailla Iisalmen kaupungin ylläpitämää julkista Internet-karttapalvelua tai tilata kartta-aineistoja sekä maastomittauspalveluita.

Kartat ja paikkatieto

Ajankohtaista

Vastaa kyselyyn viheralueista!

Iisalmen kaupungilla on käynnistynyt viheraluejärjestelmän päivitystyö. Kaipaamme kaupunkilaisilta arvokkaita mielipiteitä viher- ja virkistysalueista.