Siirry sisältöön

Eduskunta on hyväksynyt uuden rakentamislain, joka tulee voimaan 1.1.2025. Lakimuutoksella on vaikutuksia hankkeiden luvanvaraisuuteen ja lupatyyppeihin. Myös rakennusjärjestys uudistuu.

Ennakko-ohjaus rakennushankkeessa

Kun suunnittelet uuden rakennuksen rakentamista, vanhan korjaamista / laajentamista tai muuta toimenpidettä, ole yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Käydään yhdessä läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta olennaiset kysymykset.

Rakennusvalvonnan käsittelyajat

Rakennusvalvonnan lupien käsittelyaika on yleensä 2-4 viikkoa, kun kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot on toimitettu ja suunnitelmat hyväksyttävissä.

Rakennuslupamaksut

Rakennusvalvontamaksu laskutetaan sen jälkeen kun lupa on myönnetty. Maksu suoritetaan yhdessä erässä. Maksuun sisällytetään mm. rakennuksen paikan merkintä ja hankkeen aikana tarvittavat katselmukset.

Sähköinen asiointi

Lupia haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Lupahakemuksen perustaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisia rakentamisen määräyksiä. Rakennusjärjestys uudistuu uuden rakentamislain vuoksi.

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnistynyt.

Iisalmen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän rakennusjärjestykset tullaan uudistamaan vuoden 2024 aikana. Kuntien toimielimet ovat merkinneet osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tiedoksi ja päättäneet kuuluttaa rakennusjärjestyksen uudistamisen vireille tulosta ja OAS:n nähtäville asettamisesta.

Mielipiteet OAS:sta voi toimittaa kuntien kirjaamoihin nähtävillä oloajan kuluessa.

Rakennusvalvonnan luvat

 • Rakennusvalvonnassa annetaan ohjeita ja neuvoja luvan tarpeellisuuteen, menettelytapaan, suunnittelun ohjaukseen sekä määräystenmukaisuuteen liittyen.
 • Iisalmen kaupungin rakennusjärjestyksessä 8 §:ssä Toimenpiteiden luvan ja -ilmoituksenvaraisuus on kerrottu lupamenettelyistä eri alueilla.  
 • Vaikka lupaa ei tarvittaisi, esimerkiksi ‎Iisalmen kaupungin rakennusjärjestys, asemakaava, kyseistä rakentamista koskeva lainsäädäntö ja taloyhtiö antavat tarkkojakin reunaehtoja muutostöihin. 
 • Sivustolla löytyvät ohjeet ovat voimassa vähintään vuoden 2024 loppuun saakka. Ohjeet muuttuvat uuden rakentamislain myötä.

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen sekä sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Uuden rakennuksen rakentamiseen ja laajentamisen lisäksi rakennuslupa tarvitaan esim. rakennuksen korottamiseen ja ullakon tai kellarin ottamiseen pääkäyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön.

Rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen, esim. lomarakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi, edellyttää aina rakennusluvan.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kantaviin rakenteisiin, rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin, paloturvallisuuteen, poistumisteihin ja LVI-laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet. Luvanvaraisuus tulee selvittää ennen rakennuksen korjaamista ja muuttamista.

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijaan rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- ja maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Toimenpidelupa tarvitaan esimerkiksi jätesuojan tai muun rakennelman rakentamiseen sekä esim. suurehkon laiturin rakentamiseen. Toimenpidelupaa edellyttää lisäksi maalämpökaivojen rakentaminen rakennusjärjestyksen määräämillä alueilla ja kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tehostetun puhdistusvaatimuksen alueella.

Toimenpideilmoitus

Rakennusluvan tai toimenpideluvan sijaan voidaan tehdä toimenpideilmoitus sellaisissa pienimuotoisissa hankkeissa, jotka ovat merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäisiä ja joissa ei ole tarvetta rakentamisen ohjaukselle. 

Purkamislupa- tai ilmoitus 

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa asemakaava-alueella tai mikäli yleiskaavassa niin määrätään.
Mikäli purkamislupaa ei tarvita, purkaminen voidaan käsitellä purkamisilmoituksella. Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen purkamiseen ryhtymistä.

Luvan lainvoimaisuus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen.  Lupa-asiassa tehty päätös saa lainvoiman, kun muutoksenhakuaika (14 vrk päätöksenantopäivästä) on kulunut umpeen eikä oikaisuvaatimusta tai valitusta ole määräajassa tehty. 

Aloittamisoikeus vakuutta vastaan

Lupapäättäjä voi kuitenkin hakijan asettamaa vakuutta vastaan myöntää oikeuden rakennustöiden aloittamiseen, vaikka lupapäätös ei ole lainvoimainen. Vakuus määritellään päätöksen yhteydessä.
Aloittamisoikeuden hakeminen ei nopeuta hakemuksen käsittelyä, vaan antaa mahdollisuuden aloittaa rakennustyöt luvan myöntämisen jälkeen ennen luvan lainvoimaisuutta.

Luvan voimassa olo ja luvan jatkaminen

Jollei rakennusluvan tarkoittamaa rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa raukeaa. Toimenpidelupa tai purkamislupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole tehty kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Rakennusvalvonta voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Jatkoaikahakemus on tehtävä ennen lupapäätöksen raukeamista.

Jatkoajan myöntämiselle on oltava perusteltu syy ja hakemukseen on kirjattava myös tieto rakennusvaiheesta. Jatkoaikahakemuksen voi tehdä sähköisessä palvelussa. Jatkoajan myöntämisestä tai hylkäämisestä toimitetaan erillinen päätös. Jatkoaikahakemuksen käsittelystä peritään rakennusvalvontataksan mukainen käsittelymaksu.

Hoida lupa-asiointi verkossa

Hoida hankkeesi lupa-asiointi verkossa aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana.

Sähköinen asiointi kattaa Iisalmen kaupungissa rakennus- ja toimenpidelupien sekä toimenpideilmoitusten hakemisen sekä näihin liittyvän ennakkoneuvonnan.

Mikäli lupahakemuksen jättää muu henkilö, kuin rakennuspaikan haltija liitteeksi valtakirja.

Sähköinen palvelu löytyy alla olevasta painikkeesta. Palvelu aukeaa uuteen välilehteen.

Rekisteröityminen

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä, joilla luodaan käyttäjätunnus ja salasana.

Hakemuksen täyttäminen ja käyttöoikeudet

Palvelu ohjaa luvan hakijaa hakemuksen täytössä ja hakee tarpeelliset kiinteistö-, osoite- ja kaavatiedot sekä olemassa olevien rakennusten tiedot suoraan tietokannasta.

Luvan hakija lisää palvelussa käyttöoikeudet hankkeen eri osapuolille. Käyttöoikeus voidaan lisätä henkilölle, joka on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Käyttäjätunnus, jolle oikeus lisätään, näkyy asiointipalvelussa “Omalla työpöydällä” oikeassa yläkulmassa oman nimen jälkeen suluissa.

Hakemuksen täydentäminen

Rakennusvalvontaan lähetettyä hakemusta voi täydentää lupakäsittelyn aikana mm. lisäämällä siihen liitteitä, jos liitteitä luvalle lisää esim. suunnittelija on hänelle lisättävä käyttöoikeus luvalle.
Huom! Nimeä liitteet annetun ohjeen mukaisesti! Nimeäminen täytyy tehdä tiedoston nimeen ennen sen lataamista asiointipalveluun, ei koskaan järjestelmän Kuvaus-kenttään. Asiointipalvelu toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä. Asiakas voi laittaa palvelun kautta viestiä suoraan hakemuksen käsittelijälle. Kohdassa “Viranomaisen yhteystiedot” näkyy hakemuksen käsittelijä.

Rakennushankkeen pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan tiedot ilmoitetaan asiointipalvelun kautta.

Lupapäätös on tehty

Luvan myöntämisen jälkeen lupapäätös ja päätökseen liittyvät pääpiirustukset näkyvät Päätös-välilehdellä, kohdassa Päätöksen liitteet.

Rakennusvalvonnan toimesta pidetyt katselmukset näkyvät Katselmus-välilehdellä. Katselmuspöytäkirjat ovat luettavissa Päätös-välilehdellä kohdassa Päätöksen liitteet

Käyttöoikeuksien lisääminen

Luvan hakija antaa hankkeen eri osapuolille käyttöoikeuksia kohdassa Käyttöoikeudet. Käyttöoikeus voi olla joko luku- tai muokkausoikeus. Oikeudet annetaan käyttäjätunnukselle, joka näkyy “Omalla työpöydällä” oikeassa yläkulmassa käyttäjän nimen jälkeen suluissa. Tämä tunnus on käyttöoikeuksia lisättäessä kysyttävä henkilöltä kenelle oikeuksia annetaan, jos se ei ole tiedossa.Käyttöoikeuden lisäämisen jälkeen ohjelma lähettää asiasta viestin tunnuksen omistajalle. Viestissä olevan linkin kautta viestin saaja pääsee kirjautumaan rakennushankkeen tietoihin käyttäjätunnuksellaan ja salasanalla. Käyttöoikeuden lisäämisen jälkeen rakennushanke näkyy myös asiointipalvelun “Omalla työpöydällä” ohjelmaan kirjautumisen jälkeen. Henkilö, jolla on muokkausoikeus luvalle, voi lisätä oikeuksia hankkeen muiden osapuolten käyttäjätunnuksille kohdassa Käyttöoikeudet. Samassa kohdassa voi poistaa aikaisemmin lisätyn käyttöoikeuden esim. rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.

Erityissuunnittelijoille annetaan muokkausoikeus, jotta suunnitelmien lisääminen luvalle on mahdollista.

Rakennushankkeen vastuuhenkilöt

Rakennushankkeen vastuuhenkilöiden tiedot ilmoitetaan palvelun kautta.

Luvan hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö lisää vastuuhenkilöiden tiedot välilehdelle Vastuuhenkilöt. Tietojen lisäämisen ja tallentamisen jälkeen valitaan kohta ”Sähköinen vastuuhenkilön vahvistaminen” ja Lähetä, jolloin ohjelma lähettää vastuuhenkilölle viestin ”Sinua on pyydetty vahvistamaan osallistumisesi rakennushankkeeseen”.

Viestissä olevan linkin kautta vastuuhenkilö kirjautuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella luvan tietoihin. Hän voi täydentää omia tietojaan ja hyväksyä osallistumisensa rakennushankkeen vastuuhenkilöksi, kun vastuuhenkilöiden tiedot on ilmoitettu rakennusvalvontaan ohjelman kautta, ei erillisiä paperisia lomakkeita toimiteta rakennusvalvontaan.

Tarkastusasiakirjat

Rakennustyön aikana täytettävät tarkastusasiakirjat löytyvät sähköisestä palvelusta “Tarkastukset” välilehdeltä. Ensimmäisellä kerralla “Luo tarkastukset” ja valitse kaikki rakennushankkeessa tarvittavat tarkastusasiakirjat. (Rakennustyö, IV- ja KVV-työn tarkastusasiakirja), myöhemmin uusia tarkastusasiakirjoja ei voi luoda.

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja

Rakennuttajana olet itse viime kädessä vastuussa koko rakennushankkeesta, pienestä tai isosta. 

Siksi on syytä palkata avuksi riittävät tiedot ja taidot omaava asiantuntijatiimi. 

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta.
Voi toimia myös esim. rakennus- tai rakennesuunnittelijana tai vastaavana työnjohtajana.
Pääsuunnittelijan velvollisuutena on tarkistaa erikoissuunnittelijoiden pätevyys ja vastata suunnitelmien yhteensopivuudesta sekä laadusta.
Pääsuunnittelijan tulisi olla mukana jo tonttia valittaessa ja viimeistään suunnittelun käynnistyessä ja talotyypin valinnassa.

Vastuut

Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain mukaan hän vastaa siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Suhteessa sopijakumppaneihin vastuu perustuu työsopimukseen tai suunnittelusopimukseen ja niissä mainittuihin velvoitteisiin.

Kelpoisuus

Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan korkeakoulututkinto tai ammatillinen korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus (arkkitehti, rakennusarkkitehti, diplomi-insinööri tai rakennusinsinööri). Myös  suunnittelijana tai rakennusprojektin vetäjänä toiminut rakennusmestari voi toimia pääsuunnittelijana enintään tavanomaisen vaativuusluokan hankkeissa. Jos pääsuunnittelija toimii myös varsinaisena rakennussuunnittelijana, hänellä tulee olla ajantasainen suunnittelukokemus ja -osaaminen ko. suunnittelualalta.

Pääsuunnittelijaksi ryhtyvä ilmoittaa lupahakemuksessa nimensä, koulutuksensa, kokemuksensa ja yhteystietonsa. Lisäksi hänen tulee allekirjoittaa lupahakemus omalta osaltaan.

Vastaava työnjohtaja

Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä ja vastata viranomaisille sen suorittamisesta.
Jos vastaava työnjohtaja on urakoitsijan edustaja, tulisi rakennushankkeeseen ryhtyvän harkita erillisen valvojan palkkaamista valvomaan rakentajan omia etuja.

Pätevyys

Vähäisessä hankkeessa vastaavalla työnjohtajalla on oltava osoitettuna riittävä osaaminen asianomaiseen työnjohtotehtävään. 
Tavanomaisessa hankkeessa vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja riittävä kokemus rakennusalalla rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen.
Vaativassa hankkeessa vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja riittävä kokemus ja perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtävissä rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen.

Tehtävät

Vastaavan työnjohtajan taidoilla ja aktiivisuudella on ratkaiseva merkitys rakennustyön oikeaoppisen toteutuksen varmistamisessa. Hänen edellytetään osallistuvan tuntuvalla työpanoksella rakennushankkeeseen.
Rakennusvalvonta seuraa ja arvioi vastaavan työnjohtajan työskentelyä sekä tukee häntä tehtävässään.

Vastaava työnjohtaja on syytä palkata jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Hän toimii rakennuttajan neuvojana rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyvissä kysymyksissä sekä vastaa viranomaisiin päin rakennushankkeen määräysten- ja luvanmukaisuudesta.
Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja että työt tehdään niiden ja luvan mukaisesti.

Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja että katselmukset tilataan ajallaan.
Vastaavan työnjohtajan tulee tehdä vähintään rakennustyön tarkastusasiakirjan mukaiset ja rakennuslupapäätöksessä esitetyt tarkastukset rakennuskohteessa paikanpäällä.

Hakemus / ilmoitus
Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvonnasta lomakkeella, jossa tulee olla työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen ja allekirjoitus.

Tarkastusasiakirjat

Mikäli luvassa vaaditaan vastaavan työnjohtajaa pitää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Lisäksi voidaan vaatia IV (ilmanvaihto)- ja KVV- (kiinteistön vesi ja viemäri) työn tarkastusasiakirjat, joita pitävät kyseisten vastuualueiden työnjohtajat. Asiakirjoihin merkitään rakennushankkeeseen ryhtyvän, työnjohtajien ja suunnittelijoiden tarkastettaviksi määrätyt työvaiheet. Tarkastusasiakirjojen liitteissä todetaan myös rakennustarvikkeiden kelpoisuus.

Katselmukset ja muut velvoitteet

Rakennustyön aikana toimitettavat katselmukset määrätään yleensä lupapäätöksessä ja tarvittaessa aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana.

Katselmuksen tilaaminen

Vastuullinen työnjohtaja tilaa katselmuksen henkilökohtaisesti rakennusvalvonnalta ja riittävän ajoissa.
Katselmuksen tilauksen yhteydessä sovitaan se, edellytetäänkö rakennushankkeen muiden vastuuhenkilöiden läsnäoloa katselmuksen aikana.

Edellytykset katselmusten pitämiselle

Katselmuksen pitäminen edellyttää yleensä, että:
– Vastaava työnjohtaja ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla.
– Rakennuslupaan liittyvät pääpiirustukset ovat käytettävissä.
– Katselmukseen liittyvät erityispiirustukset, selvitykset ja muut asiakirjat ovat käytettävissä.
– Työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on ennalta tehty.
– Havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet on tehty.
– Tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja käytettävissä.

Aloitusilmoitus

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaan.

Aloituskokous

Kun rakennuslupa on myönnetty, pidetään rakennuttajan, pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja rakennusvalvonnan yhteinen aloituskokous, mikäli lupapäätöksessä aloituskokous on edellytetty pidettäväksi. Aloituskokouksen tilaa pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja.
Aloituskokouksessa eritellään, mitä toimijoilta edellytetään työn aikana. Samalla ennakoidaan myös rakentamisen riskivaiheet sekä sovitaan rakennustyön tarkastuksista ja siitä, ketkä toimivat tarkastusten vastuuhenkilöinä.

Sijainnin merkitseminen

Sijainnin merkitseminen tilataan kaupunkimittauksesta, kun rakennuspaikka on raivattu merkitsemisen helpottamiseksi.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus tilataan perustamistavasta riippuen seuraavasti:

– Maan varaan perustettaessa, kun peruskuoppa on kaivettu perustamistasoon ja ehdottomasti ennen mahdollisia täyttöjä.
– Kalliolle perustettaessa, kun kallio on näkyvissä, mahdolliset ankkuroinnit ja lujitustyöt on tehty ja ehdottomasti ennen mahdollisia täyttöjä. Louhinnan yhteydessä irtoaines on oltava poistettu niin, että louhinnan tulos on luotettavasti arvioitavissa.
– Paaluille perustettaessa, kun rakennesuunnittelija on toimittanut rakennusvalvontaan paalutarkkeet ja paalutuspöytäkirjan ja paaluanturat on laudoitettu ja raudoitettu.

Perustuskatselmus

Perustuskatselmus tilataan, kun antura ja sokkeli ovat valmiit ja ehdottomasti ennen niiden peittämistä.

Sijaintikatselmus

Rakennuksen perustustyön/ sokkelin valmistuttua tilataan sijaintikatselmus kaupunkimittauksesta, jossa todetaan rakennuksen paikka ja korkeusasema.

Runkokatselmus

Runkokatselmus tilataan, kun kantavat ja jäykistävät rakenteet on tehty ja ehdottomasti ennen niiden osittaistakin peittämistä.

Hormikatselmus

Tiilihormien osalta katselmus tilataan, kun hormi on muurattu ja rapattu ja niin, että läpivientien kohdat on nähtävissä. Muiden hormien osalta katselmuksen suoritusaika on sovittava erikseen. Katselmuksessa on oltava nähtävissä tyyppihyväksyntä asennusohjeineen.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus tilataan, kun veden-, kosteuden-, äänen-, ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty ja tarkastettu. Jos erillistä runkokatselmusta ei ole lupaehdoissa edellytetty, varmistetaan kantavien ja jäykistävien rakenteiden toteutus ja tarkastus rakennekatselmuksen yhteydessä.

Osittainen loppukatselmus (käyttöönotto)

Osittainen loppukatselmus tehdään ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Pienet viimeistelytyöt voivat olla vielä kesken, mutta rakennuksen tulee olla kokonaisuuteen turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Myös muut rakennuksen käyttöön vaikuttavat osa-alueen, kuten sähkö-, vesi- ja viemäriasennukset pitää olla käyttökunnossa.

Loppukatselmus

Loppukatselmus pidetään, kun rakennus julkisivuineen ja piha-alueineen on valmis. Loppukatselmus on haettava rakennusluvan voimassaoloaikana. Katselmuksen toimittava viranhaltija selvittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyt. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä.

Verohallinnon määräysten mukaisesti kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennusvalvontaviranomaisen edustajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta. Todistus tietojen toimittamisesta tulee esittää rakennusvalvontaviranomaisen edustajalle katselmuksen yhteydessä.

Tarkastusasiakirjat

Mikäli luvassa vaaditaan vastaavan työnjohtajaa pitää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Lisäksi voidaan vaatia IV (ilmanvaihto)- ja KVV- (kiinteistön vesi ja viemäri) työn tarkastusasiakirjat, joita pitävät kyseisten vastuualueiden työnjohtajat. Asiakirjoihin merkitään rakennushankkeeseen ryhtyvän, työnjohtajien ja suunnittelijoiden tarkastettaviksi määrätyt työvaiheet. Tarkastusasiakirjojen liitteissä todetaan myös rakennustarvikkeiden kelpoisuus.

Käyttö- ja huolto-ohje

Rakennukselle on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. Ohjeen säilyttäminen ja päivittäminen on rakennuksen omistajan vastuulla.

Muut tarkastukset rakennustyönaikana

Rakennusvalvonta voi katselmusten lisäksi määrätä tehtäväksi myös muita tarkastuksia, jos se on tarpeen lupamääräysten, suunnitelmien tai rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi. Rakennusvalvonta määrää tarvittaessa tarkastuksista rakentamista koskevassa luvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana.

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennushankkeen maastomittaukset

 
Kaupunkimittausyksikkö suorittaa rakennuslupamaksuun sisältyviä rakennusvalvontamittauksia, eli rakennuspaikan merkinnän ja sijaintikatselmuksen. Rakennusvalvontamittausten tarkoitus on osoittaa rakentajalle rakennusluvassa määritelty rakennuksen sijainti tontilla ja korkeusasema, sekä niiden toteutuminen rakennuksen valmistuttua.

Tarkat rakennemittaukset, kuten esimerkiksi sokkelilinjojen mittaaminen ovat erikseen tilattavia ja laskutettavia töitä.

Rakennusten merkintä tapahtuu hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti siinä näkyvillä mitoilla. Nämä mitat ovat yleensä ulkoseinämittoja. Rakentaja voi tilata rakennuspaikan merkinnän, kun rakennusalue on raivattu ja pintamaa kuorittu. Ellei rakentaja saa itse määritettyä rakennuksen alustavaa sijaintia linjapukkien rakentamista varten, rakennusten sijainti voidaan merkitä ensin alustavasti puupaaluilla. Linjapukeille merkitään nauloilla rakennuksen seinälinjat.

Rakennuslupamaksuun sisältyy yksi merkintäkäynti yhtä rakennusta kohti, mikäli rakennuksen merkintä on luvassa vaadittu.

Yhteystiedot

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Jos rakennushanke tai muu toimenpide ei ole kaavan tai rakennusjärjestyksen tai muiden säännöksien, määräysten, kieltojen tai rajoitusten mukainen, tarvitaan poikkeamispäätös. Myös rakennettaessa ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa sellaista kaavaa, jota voitaisiin käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena, tarvitaan poikkeamispäätös ennen rakennuslupaa.

Poikkeamispäätös antaa kirjaimellisesti luvan poiketa, mikäli erityinen syy ja edellytykset ovat olemassa. Poikkeamiseen tulee aina olla erityinen, perusteltu syy, joka liittyy ainoastaan tontin tai alueen käyttöön. Henkilökohtaiset toiveet eivät riitä syyksi poikkeamiselle.

Rakennushankkeelle, joka sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, voidaan tarvita ennen rakennusluvan myöntämistä kaupungin myöntämä suunnittelutarveratkaisu.

Poikkeamispäätöksen hakeminen

Kun rakentaminen vaatii poikkeamispäätöstä, ole yhteydessä kaavoitukseen.
Kaavoittajan kanssa keskustellessa saat ennakkokäsityksen siitä, onko poikkeamisen edellytyksiä olemassa.

Myös suunnittelutarveratkaisuissa ota ensin yhteys kaavoitukseen.

Keskustelun jälkeen poikkeamista/suunnittelutarveratkaisua haetaan ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Yhteystiedot

Usein kysytyt kysymykset

Miksi lupajärjestelmää tarvitaan? 

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottamisesta rakentamisessa.

Rakentaminen ei ole vain siihen ryhtyvän asia. Rakennettu ympäristö vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen. Lupajärjestelmän tarkoituksena on ennalta varmistaa se, että rakennettavaksi suunniteltu rakennus soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Lisäksi rakennuksen tulee täyttää käyttötarkoituksen edellyttämät rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset.

Mitä tarkoitetaan ilmoitusmenettelyllä?

Rakentamishankkeen vähäisyyden tai laadun vuoksi rakennusjärjestyksessä on esitetty toimenpiteet, joista on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaan. Tällöin kyseessä on toimenpideilmoitus, johon on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta. Toimenpideilmoitus tehdään täyttämällä lupahakemus tarvittavilta osin. Hakemuksessa tulee esittää vähintään rakennuspaikan ja hakijan tiedot sekä selostus suoritettavasta toimenpiteestä. Hankkeesta on rakennusvalvonnan edellyttäessä esitettävä selventävät suunnitelmat, piirustukset, asemapiirros, karttaote ja naapurien kuuleminen.

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvonta 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt  luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.

Kuka voi toimia luvan hakijana?

Hakijana voi olla ainoastaan rakennuspaikan (tontti, tila yms.) haltija, eli omistaja tai vuokraaja, jos hallintaoikeus on siirtynyt vuokralaiselle.

Esimerkiksi hakemuksen koskiessa asunto- tai kiinteistöyhtiön omistamaa rakennusta tulee hakijana olla yhtiö. Osakkeenomistaja tai vuokralainen ei itsenäisesti voi toimia hakijana. Yhtiö voi kuitenkin antaa osakkeenomistajalle, vuokralaiselle tai muulle henkilölle valtakirjan luvan hakemista varten.

Kuka on naapuri?

Jos kiinteistöillä on yhteistä rajaa, ne ovat naapureita. Toisen kiinteistön takana oleva kiinteistö ei ole naapuri.

Välittömästi kadun toisella puolella tai vinottain vastapäätä oleva kiinteistö on naapuri.

Kapean puistokaistaleen takana oleva kiinteistö on naapuri. Puistoalueen leveydelle ei ole määritetty tarkkaa metrimäärää, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Milloin rakennustyön saa aloittaa?

Luvanvaraisen työn saa aloittaa, kun:

 • lupa on myönnetty ja se on lainvoimainen.
 • vastaava työnjohtaja on hyväksytty.
 • aloituskokous on pidetty tai aloittamisilmoitus on tehty.

Vaaditaanko saunan rakentamiselle lupa?

Saunan rakentaminen vaatii aina rakennusluvan. Lupa vaaditaan vaikka kyseessä olisi jalassauna, tynnyrisauna tai muu kevytrakenteinen sauna. Myös saunalautta tai -ajoneuvo vaatii luvan jos sitä pidetään paikallaan sellaista käyttöä varten joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn.

Tarvitaanko maalämpöjärjestelmän asentamiseen lupa?

Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen vaatii toimenpideluvan seuraavilla alueilla:

 • asemakaava-alueella
 • suunnittelutarvealueella
 • rakennuskielto-alueella
 • pohjavesialueella
 • vedenhankintavesistöjen valuma-alueella

Ota yhteyttä

Aiheesta lisää