Siirry sisältöön

Ulkoinen valvonta

Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta riippumaton. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat.

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain §:ssä 121 ja Iisalmen kaupungin hallintosäännön §:ssä 49. Katso tehtävistä tarkemmin tarkastuslautakunnan sivuilta valitsemalla alla olevan linkin kautta avautuvalta sivulta kohta “Tarkastuslautakunta”.

Hallinnon ja talouden tarkastus eli tilintarkastus toteuttaa järjestelmällistä, asiantuntevaa, riippumatonta ja eri intressitahojen edut huomioon ottavaa ulkoista valvontaa. Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö eli JHT-yhteisö. Yhteisön on määrättävä vastuunalainen JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla. Tilintarkastajan on vuosittain toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuuluvat hyvään hallinto- ja johtamistapaan. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla johto pyrkii varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden sekä tavoitteiden saavuttamisen.

Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallinta on osa normaalia kaupungin toiminnan suunnittelua, seurantaa ja päätöksentekoa. Riskien arviointi kytkeytyy kiinteästi vuosittaiseen toiminnan suunnittelu-, seuranta- ja raportointiprosessiin.

Sisäinen valvonta on keskeinen osa talouden ja toiminnan johtamista, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja niitä uhkaavia riskejä. Sisäiseen valvontaan kuuluu sisäinen tarkastus, jonka tehtävänä on varmentaa sisäisen valvonnan toimivuus.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa ja se tuottaa riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, joka aikaansaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että organisaation toiminta on kaupunkistrategian tavoitteiden, toimintaperiaatteiden sekä säädösten ja määräysten mukaista ja että toiminta tukee asetettujen tavoitteiden toteutumista. Sisäinen tarkastus tukee toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistä.

Sisäinen tarkastus tuottaa tarkastus- ja konsultointitoiminnan kautta organisaation johdolle päätöksenteossa ja valvonnassa tarvittavaa tietoa sekä pyrkii ennalta ehkäisemään tehotonta toimintaa, virheitä sekä väärinkäytöksiä. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat periaatteet ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito.

Sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta vastaa kaupunginhallitus. Riippumattomuuden varmistamiseksi sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa ja saa toimivaltuutensa kaupunginjohtajalta.

Tarkemmat ohjeet

Iisalmen kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa annetaan tarkemmat määräykset ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta sekä sisäisestä tarkastuksesta.

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä hallintojohtajaan tai talousjohtajaan, joiden yhteystiedot ovat alla.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Talous

Talouspalvelujen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita talouspalveluita kaupunkiorganisaatiolle. Tutustu tällä sivulla Iisalmen kaupungin talouteen.

Talous
Ruskea nuija ja alunen

Lautakunnat ja muut toimielimet

Lautakuntien tehtävänä on huolehtia toimialansa kehittämisestä sekä ohjata sen suunnittelua ja toteutusta. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunnat ja muut toimielimet
Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu on käynnistynyt – viestintää ja vuorovaikutusta uudella verkkosivulla

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 kokouksessaan nimetä ohjausryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sekä yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Kuntalaisia ja muita sidosryhmiä tiedotetaan valmistelun edetessä www.iisalmi.fi/taloudentasapainotusohjelma -verkkosivulla.

Iisalmen kaupungin tilinpäätös 2023

Iisalmen kaupungin talous on pysynyt vakaana ja vahvana jo pitkään. Vuoden 2023 tilinpäätökseen kertyi ylijäämää 5,6 M€. Iisalmen kaupunki teki näin 11. peräkkäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen, mikä on osoitus tarkasta kuntatalouden pidosta. Vuoden 2023 vuosikate 15,0 M€ kattaa poistot (9,9 M€) 151 prosenttisesti.

Iisalmen kaupungin kannanotto valtioneuvostolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle: Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystys tulee säilyttää

Iisalmen kaupunginhallituksen esityslistalla on päätösesitys, jonka mukaan Iisalmi antaisi valtioneuvostolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle kannanoton kehysriihen ratkaisuun sairaalaverkon tulevaisuudesta sekä tekisi aloitteen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Iisalmessa katsotaan, että Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystys tulisi säilyttää palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi Pohjois-Savossa.

Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin 412 ääntä – työryhmä esittää toteutettaviksi ulkoilmaelokuvatapahtumaa ja näköalatornia Paloisvuorelle

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden ehdotuksen joukosta omia suosikkejaan. Ääniä annettiin yhteensä 412 ja kärkiehdokkaiksi nousivat mm. näköalatorni Paloisvuorelle ja ulkoilmaelokuvatapahtuma. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, jolla tulee kattaa valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024. Lopullisen toimeenpanopäätöksen tekee Iisalmen kaupunginhallitus.

 

 

Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelutyö on edennyt hyvin – asiakasviestintä voimistuu syksyllä

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 alkaen työvoimapalvelujen järjestämisestä.