Siirry sisältöön

Kaupungin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuudet on julkaistu viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden muiden tietojen ohessa. Voit tarkastella luottamushenkilöiden sidonnaisuuksia alla olevan vasemmanpuoleisen linkin kautta Toimielinten kokoonpano -haun kautta tai Luottamushenkilöiden haun kautta. Voit myös hakea johtavien viranhaltijoiden tietoja. Henkilöiden ilmoittamat sidonnaisuudet sekä jäsenyydet kaupungin nimettynä edustajana näkyvät luottamushenkilön tiedoissa Katso henkilön muut tiedot -kohdasta valitsemalla.

Uuden sidonnaisuuspalvelu.fi hyväksytyt ilmoitukset näkyvät alla olevasta oikeanpuoleisesta linkistä.

Yleistä tietoa sidonnaisuuksien ilmoittamisesta

Sidonnaisuusilmoitukset edistävät päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sidonnaisuusrekisterillä estetään ennakolta tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan vaarantuvat. Rekisteri yleisellä tasolla vahvistaa poliittisen järjestelmän luotettavuutta. Sidonnaisuuksien julkaisemisella verkkosivuilla turvataan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Ilmoitus tehdään johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kaupunginhallituksen jäseniä, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tehtävään valitsemisesta. Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuusmuutoksista.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja antaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ilmoitusta. Luottamustoimen tai tehtävän päättyessä tiedot on poistettava rekisteristä ja verkkosivuilta.

Tietosuojaseloste ja sidonnaisuusilmoituslomake

Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat kunnassa henkilörekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Henkilötietolain 10 §:n mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:

1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;

2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;

4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä

5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä tarkastuslautakunnan sihteeriin, jonka yhteystiedot ovat alla.

Sidonnaisuustietojen ilmoittaminen

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden omien sidonnaisuustietojen täydentäminen ja korjaaminen tapahtuu alla olevan linkin kautta.

Aiheeseen liittyviä linkkejä