Siirry sisältöön

Iisalmen kaupungin toimintaa ja palveluita tuotetaan julkisin verovaroin ja väärinkäytösepäilyihin suhtaudutaan vakavasti. Toiminto kehittää kaupungin prosesseja ja estää vahinkoja.

Väärinkäytös voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikollisia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus tehdään alla olevan linkin kautta. Ilmoitus tehdään nimettömänä tai yhteystiedot jättäen. Tieto ilmoittajasta ja ilmoituksen kohteesta ovat salassa pidettäviä. Suullinen ilmoitus annetaan henkilökohtaisessa tapaamisessa, josta laaditaan pöytäkirja. Tapaamisaika ja -paikka sovitaan tarkoituksenmukaisesti. Ilmoituksen vastaanottajalla on salassapitovelvollisuus ilmoituksen tekijästä. Pöytäkirja tallennetaan ilmoittajan suostumuksella. Ilmoitus on oltava mahdollisimman yksityiskohtainen.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitukset käsittelee asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat valmistelijana sisäinen tarkastaja/johdon sihteeri sekä ilmoitusten käsittelijöinä hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja. Työryhmä ottaa ilmoitukset vastaan ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Työryhmä voi jättää ilmoituksen käsittelemättä, jos

 • ilmoitus ei kuulu ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin
 • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
 • ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely on mahdollista eikä ilmoittaja ole täydentänyt ilmoitustaan pyynnöstä huolimatta
 • asia on jo ratkaistu
 • ilmoitus koskee henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia.

Toimenpiteet vaihtelevat väärinkäytösepäilyn vakavuudesta riippuen. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi. Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen ja vahingonkorvausvastuuseen. Poliisilla on mahdollisuus saada tietoonsa ilmoittajan teletunnistetiedot, vaikka ilmoitus on jätetty anonyymisti.

Ilmoittajalle ilmoitetaan kolmen kuukauden kuluessa, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Ilmoittajan suojelu

Ilmoittajalla tulee olla ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain piiriin.

Lain piirin kuuluvia asioita ovat mm.

 • julkiset hankinnat
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Epäillyn teon tai laiminlyönnin

 • tulee olla säädetty rangaistavaksi tai
 • voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus tai
 • voi vakavasti vaarantaa lain yleisen edun mukaiset tavoitteet

Ilmoittajan tulee olla saanut rikkomista koskevia tietoja työssään tai sen yhteydessä ollessaan esim. työ- tai virkasuhteessa, itsenäinen ammatinharjoittaja, osakkeenomistaja, yhteisön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja, vapaaehtoistyöntekijä tai harjoittelija.

Ilmoittajan työnantaja tai muu organisaatio ei saa kohdistaa ilmoittajaan vastatoimia tiedon ilmoittamisesta eikä työnantaja saa estää tiedon ilmoittamista.

Ilmoituskanavan ja palautekanava ero

Ilmoituskanava ei ole tarkoitettu yleiseksi palautekanavaksi, vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten. Palautteet ja asiakaspalautteet voi jättää alla olevan linkin kautta.

Ilmoituskanava perustuu Lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta eli ns. ilmoittajansuojelulakiin, mikä on tullut voimaan 1.1.2023.

Laki perustuu EU:n ilmoittajansuojeludirektiiviin eli ns. whistleblower-direktiiviin.

Oikeuskanslerinvirasto

Ilmoituksen voi tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jos ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että kaupunki ei puutu tehokkaasti asiaan tai että hän joutuu vastatoimien kohteeksi.

Iisalmen kaupunki antaa vuosittain raportin oikeuskanslerinvirastoon. Raportissa ilmoitetaan

 • ilmoitusten ja päätösten määrät
 • poliisille, syyttäjälle ja tuomioistuimelle siirretyt asiat sekä tuomioistuinten päätösten määrät
 • tehdyt ratkaisut
 • rikkomisen perusteella takaisin perittyjen varojen määrä
 • arvio rikkomisen aiheuttamasta taloudellisen vahingon määrästä

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä hallintojohtajaan, jonka yhteystiedot ovat alla.