Siirry sisältöön

Iisalmen kaupungin organisaatio

Iisalmen kaupungin organisaatio muodostuu kaupunginvaltuustosta, jossa on 43 valtuutettua ja kaupunginhallituksesta, jossa on 11 jäsentä. Kaupungissa on lakisääteisen kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta sekä tekninen lautakunta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimivat hyvinvointijaosto ja Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivat Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta ja tekninen jaosto. Lisäksi organisaatioon kuuluvat kuntien yhteislautakunnat, joita ovat maaseutuhallinnon yhteislautakunta, jätehuoltolautakunta sekä Ylä-Savon ympäristölautakunta.

Kaupungin järjestämät palvelut on organisoitu kolmeen toimialaan: tekniseen ja ympäristötoimialaan, sivistys- ja hyvinvointi -toimialaan sekä elinvoima- ja konsernipalveluihin. Elinvoima ja konsernipalvelut tuottavat tukipalvelut koko organisaatiolle. ICT -palvelut tuottaa Savon ICT -palvelut Oy.

Kaavio, jossa kuvattu Iisalmen kaupungin organisaatio.

Elivoima- ja konsernipalvelut -toimiala

Elinvoima- ja konsernipalvelut toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Toimiala jakautuu viiteen vastuualueeseen.

Vastuualueet

 • Elinvoimapalvelut vastuualue jakautuu kahteen toimintayksikköön. Elinvoimapalvelut vastaa yritysneuvonnasta, viestinnästä ja markkinoinnista, matkailusta ja tapahtumista sekä projektipalveluista. Työllisyys- ja kansainvälisyyspalvelut vastaa työllisyyspalveluista, maahanmuuttoneuvonnasta, pakolaispalveluista ja kansainvälisyyspalveluista.
 • Hallintopalvelut vastuualue vastaa kaupungintalon asiakaspalvelusta, kirjaamosta, tietohallinnosta ja tiedonhallinnasta, tietoturvasta ja tietosuojasta sekä pysäköinninvalvonnasta. Se tuottaa päätöksenteon tukipalvelut ja sihteeripalvelut. Hallintopalvelut vastaa vaaleista, lakipalveluista ja varautumisen koordinoinnista.
 • Talous- ja henkilöstöpalvelut vastuualue muodostaa kaksi toimintayksikköä. Talouspalvelut vastaa talousarviosta, tilipäätöksestä, talouden tukipalveluista, sisäisestä tarkastuksesta, logistiikasta, henkilö- ja joukkoliikenteestä sekä hankinnoista. Henkilöstöpalvelut vastaa palkkalaskennasta, henkilöstö- ja luottamushenkilöhallinnosta, rekrytointipalveluista ja henkilöstön kehittämisestä.
 • Pohjois-Savon lomituspalvelut vastuualue tuottaa kotieläinyrittäjille vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua Heinäveden kunnassa ja pohjois-Savon maakunnassa lukuun ottamatta Joroinen.
 • Maaseutupalvelut vastuualue vastaa viljelijätukihallinnosta yhteistoiminta alueella Ruokaviraston kanssa tehdyn maksajavirastosopimuksen mukaisesti, eläintenpitäjien ja eläinten pitopaikkojen rekisteröinnistä, hukkakauravalvonnasta sekä muista lakisääteisistä tehtävistä.
Organisaatiokaaviossa kuvattu Elinvoima- ja konsernipalvelut -toimiala.

Elinvoima- ja konsernipalvelut -toimialan johto ja vastuualueen päälliköt

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tehtävänä on edistää iisalmelaisten hyvinvointia ja sivistystä tarjoamalla monipuolisia ja nykyaikaisia koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluja sekä vahvistaa alueen kulttuuriperintöä ja iisalmelaisten yhteenkuuluvaisuutta tarjoamalla seudullisesti verkottuneita kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja luomalla edellytyksiä myös omaehtoiseen toimintaan.

Vastuualueet

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala jaetaan organisatorisesti vastuualueisiin ja toimintayksiköihin. Toimialaa johtaa toimialajohtaja.

 • Varhaiskasvatuksen  vastuualueen  muodostavat  päiväkodit  ja  perhepäivähoito. Lisäksi  siihen  kuuluvat  esiopetus  ja  lastenhoidon  tuet. Vastuualueen päällikkönä toimii varhaiskasvatusjohtaja.
 • Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vastuualueen muodostavat peruskoulut ja lukio sekä  ruokapalvelut. Vastuualueen päällikkönä toimii toimialajohtaja.
 • Kulttuuri  ja  vapaa-ajan  vastuualueen  muodostavat  kansalais-  ja  musiikkiopisto, kirjastopalvelut,  kulttuuripalvelut  sekä  liikunta-  ja  nuorisopalvelut.  Vastuualueen päällikkönä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.
Organisaatiokaaviossa kuvattu sivistys- ja hyvinvointitoimiala.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan johto ja vastuualueen päälliköt

Tekninen toimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala jakautuu seitsemään vastuualueeseen. Toimialaa johtaa toimialajohtaja.

Vastuualueet

 • Jätehuolto vastuualue toimii Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan alaisuudessa ja se vastaa jätehuollon viranomaistehtävistä.
 • Toimitilat vastuualue vastaa kaupungin omistamisen toimitilojen hallinnosta, ylläpidosta ja vuokraamisesta sekä näiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävistä sekä toimitilojen järjestämisestä kaupungin yksiköille.
 • Maankäyttö ja asuminen vastuualue vastaa maaomaisuuden hallinnosta, maankäytön suunnittelusta, paikkatietohallinnasta ja kiinteistörekisterin pitämisestä sekä rakennusvalvonnasta. Vastuualue kehittää yhdyskuntarakennetta sekä asumisen ja elinkeinoelämän toimintaympäristöjä.
 • Kadut ja ympäristö vastuualue vastaa julkiseen käyttöön tarkoitettujen kaupungin omistamien alueiden hallinnosta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Vastuualue toimeenpanee asema- ja yleisen alueen suunnitelmia yhdyskuntarakenteen toiminnoille, asumiselle ja elinkeinoelämälle.
 • Ympäristönsuojelu vastuualue toimii Ylä-Savon ympäristölautakunnan alisuudessa ja se vastaa ympäristönsuojelusta.
 • Ympäristöterveys vastuualue toimii Ylä-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja se vastaa ympäristöterveydenhuollosta eli terveysvalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta.
 • Iisalmen Vesi -liikelaitos vastuualue toimii Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan alisuudessa ja se on kunnallinen liikelaitos. Liikelaitos vastaa vesihuollon palveluista, kehittämisestä sekä verkostojen ja laitosten kunnossapitämisestä ja uudisrakentamisesta.
Organisaatiokaaviossa kuvattu tekninen ja ympäristötoimiala.

Teknisen toimialan johto ja vastuualueen päälliköt

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen -vastuualueen päällikkö
Vesilaitoksen johtaja, Samuli Hujanen p. 040 572 6400

Kaksi ihmistä kättelee

Päätöksenteko

Kaupungin johtaminen perustuu kaupunkistrategiaan, talous- ja toimintasuunnitelmaan sekä muihin kaupunginvaltuuston päätöksiin. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännöllä.

Tutustu kaupungin päätöksentekoon
Aikuinen ja lapsi kuntolaitteella

Osallistu ja vaikuta

Osaava ja hyvinvoiva iisalmelainen on yhteinen, kaupungin strategian mukainen tavoitteemme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin asukkailla on useita vaikutusmahdollisuuksia oman kaupungin kehittämiseksi.

Tutustu vaikutusmahdollisuuksiin