Siirry sisältöön

Perusopetuksen suorittaminen on tärkeä askel kohti tulevaisuutta. Tukea tarvitsevalle oppilaalle tarjotaan apua oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa. Tämä voi sisältää esimerkiksi tukiopetusta, erityisopetusta tai ohjausta opiskelutekniikoissa.

Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori voi käydä koulunsa turvallisesti ja saada laadukasta opetusta. Koulun tarjoaman tuen avulla jokainen oppilas saa parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuden opiskeluun ja työelämään.

Koulunkäynnin tukeminen arjessa

Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaat voivat tarvita tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä joko tilapäisesti tai pidemmän aikaa. Tuen tarve voi vaihdella lievästä vahvempaan, ja oppilas voi tarvita samanaikaisesti useita tukimuotoja.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutus perustuu tiiviiseen yhteistyöhön oppilaan ja huoltajan kanssa. Kotiin ollaan aina yhteydessä, jos herää huoli oppilaan oppimisesta tai koulunkäynnistä ja tukea aletaan suunnitella. Oppilaalla on oikeus saada riittävää tukea heti, kun sitä tarvitaan.

Tukea tarjotaan vaiheittain, kolmiportaisesti:

  • Yleinen tuki: Kaikille oppilaille suunnattu perusmuotoinen tuki.
  • Tehostettu tuki: Yksilöllisempi ja kohdennetumpi tuki oppilaille, jotka tarvitsevat sitä enemmän.
  • Erityinen tuki: Laajempi ja intensiivisempi tuki oppilaille, joilla on erityisiä oppimisvaikeuksia.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea säätelee ja ohjaa Perusopetuslaki. Tuen antaminen ei edellytä oppilaan tai huoltajan suostumusta, vaan se on oppilaan oikeus. Katso alla olevasta PDF-linkistä minkälaisin keinoin tukea annetaan Iisalmen kouluissa.

Yleinen tuki

Yleinen tuki on ensimmäinen askel oppilaan tukemisessa. Se tarjoaa yksilöllisiä pedagogisia ratkaisuja, ohjausta ja tukitoimia, joilla vaikutetaan oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin jo varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti, kun tuen tarve ilmenee, eikä se vaadi erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Jos oppilaan tuen tarve kasvaa, hän siirtyy tehostetun tuen piiriin. Tehostettu tuki on yksilöllisempää ja laajempaa tukea, ja se voi sisältää useita eri tukimuotoja.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on yksilöllistä, jatkuvaa ja voimakkaampaa tukea, jota oppilas tarvitsee selviytyäkseen koulunkäynnistä. Se voi sisältää useita eri tukimuotoja, jotka räätälöidään oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Tehostetun tuen tarve arvioidaan pedagogisen arvion avulla. Arviointiin osallistuvat moniammatillisesti oppilashuollon ammattihenkilöt, kuten opettajat, kuraattori, psykologi tai rehtori. Yhteistyössä he suunnittelevat millaista tukea oppilas tarvitsee ja miten se toteutetaan. Arvion pohjalta tehostetun tuen päätöksen tekee rehtori.

Tehostetun tuen toteutus perustuu oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Suunnitelmassa kuvataan tarkasti oppilaan tuen tarve, tukimuodot ja tavoitteet. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat avainasemassa tehostetun tuen onnistumisessa.

Oppilas voi siirtyä takaisin yleisen tuen piiriin, jos hänen tuen tarpeensa vähenee. Yleistä tukea annetaan kaikille oppilaille, ja se sisältää esimerkiksi ohjausta, neuvontaa ja yksilöllisiä pedagogisia ratkaisuja.

Erityinen tuki

Ennen kuin oppilaalle järjestetään erityistä tukea, hänelle tulee tarjota tehostettua tukea. Tehostettu tuki on vahvempi tuki muoto, joka voi sisältää esimerkiksi pienryhmäopetusta, yksilöllistä ohjausta ja erilaisia opetusmenetelmiä. Jos tehostettu tuki ei ole riittävä, oppilaalle voidaan antaa erityistä tukea.

Erityisen tuen päätös tehdään aina yksilöllisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Ennen päätöksen tekoa opetuksen järjestäjä kuulee oppilaan huoltajaa ja tekee pedagogisen selvityksen. Selvityksessä arvioidaan oppilaan oppimisen vaikeudet ja hänen tarvitsemansa tuen tarve. Selvitystä täydennetään tarvittaessa asiantuntijalausunnoilla.

Erityisen tuen päätöksen tekee toimialajohtaja annetun pedagogisen selvityksen perusteella. Päätöksessä määritellään oppilaan yksilölliset tuen tarpeet ja tukitoimet.

Erityisen tuen toteutus perustuu oppilaalle laadittavaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Suunnitelmassa kuvataan tarkasti oppilaan tuen tarve, tukimuodot ja tavoitteet.

Oppilas voi siirtyä takaisin portaittain tehostetun ja yleisen tuen piiriin, jos hänen tuen tarpeensa vähenee.

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhemmat kantavat ensisijaisen vastuun lapsensa kasvatuksesta ja oppivelvollisuuden suorittamisesta. Koulu puolestaan tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta osana kouluyhteisöä. Yhdessä heillä on tärkeä rooli lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisessa.

Luokanopettaja tai luokanohjaaja tapaavat huoltajia vähintään kerran lukuvuodessa, ja tarvittaessa useammin. Yhteistyö perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen. Keskeisenä työkaluna toimii Wilma-viestintäjärjestelmä, jonka avulla huoltajat pysyvät ajan tasalla lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä. Koulu järjestää säännöllisesti vanhempainiltoja, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja vahvistetaan yhteistyötä.

Huoltajat saavat tietoa opetuksen järjestämisestä, arvioinnista, oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodoista, oppilashuollon palveluista, kouluyhteisön toiminnasta ja tiedottamiskäytännöistä. Erityisen tärkeää on yhteistyö ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

Poissaoloihin puuttuminen

Huoltajalla on lainmukainen velvollisuus varmistaa, että huollettavan oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänellä ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnettyä vapautusta (Perusopetuslaki 35§). Opetuksen järjestäjän on seurattava perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoitettava poissaoloista huoltajalle (Perusopetuslaki 26§).

Painopiste on poissaolojen ennaltaehkäisyssä ja koululäsnäolon vahvistamisessa. Poissaolot voivat johtaa vakaviin seurauksiin, kuten koulupudokkuuteen ja syrjäytymiseen. Siksi yhteistyö perheiden kanssa on meille ensiarvoisen tärkeää.

Peruskouluissa yhteistyö kodin ja koulun välillä on avainasemassa poissaolojen seurannassa ja niihin puuttumisessa. Käytössämme on poissaoloihin puuttumisen toimintamalli, jonka avulla varmistamme, että poissaoloihin reagoidaan nopeasti ja asianmukaisesti. Voit tutustua tarkemmin Iisalmen kaupungin perusopetuksen toimintamalleihin alla olevasta linkistä.

Kiusaamisen vastainen toiminta

Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tehtäviä kouluyhteisössämme. Kiusaaminen ei ole koskaan hyväksyttävää ja siihen puututaan välittömästi ja tiukasti. Kouluilla on selkeät ohjeet kiusaamistapausten käsittelyyn ja tarjoamme tukea sekä kiusatulle että kiusaajalle.

Huoltajan rooli on avainasemassa kiusaamisen torjunnassa. Mikäli kiusaamisesta tulee teille tieto, toivomme, että otatte pikaisesti yhteyttä ensisijaisesti oppilaan omaan opettajaan. Heillä on paras tietoisuus tilanteesta ja he voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin.

Kiusaamisen vastaista toimintaa toteutetaan osana perusopetuslain (29§) säätämää yhteisöllistä oppilashuoltoa (4§). Tämä tarkoittaa, että koko kouluyhteisö – opettajat, oppilaat, huoltajat ja muu henkilökunta – työskentelee yhdessä edistääkseen oppilaiden oppimista, hyvinvointia ja turvallisuutta. Mikäli koet tai näet koulukiusaamista, ota heti yhteyttä koulun aikuiseen!

Myönteinen, kiusaamista vähentävä ja ennaltaehkäisevä ympäristö syntyy yhteistyöllä. Kannustamme ryhmähenkeen ja luomme sekä tuemme myönteistä ilmapiiriä ja me-henkeä. Yhdessä voimme varmistaa, että jokaisella oppilaalla on turvallinen ja oppimisen kannalta suotuisa ympäristö.

Voit lukea tarkemmin Iisalmen kaupungin suunnitelmasta oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä alla olevasta PDF tiedostosta.

Joustava perusopetus – JOPO

JOPO voi olla hyvä vaihtoehto oppilaalle, jolla on alisuoriutumista, koulumotivaation puutetta sekä mahdollinen riski jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja siten syrjäytyä jatko-opinnoista ja työelämästä. Iisalmessa JOPO-toimintaa järjestetään Juhani Ahon koulussa yhdeksännellä luokalla.

JOPO-opinnoissa oppilaan opinnot painottuvat ydinasioiden opiskeluun. Ryhmän opiskelu on lähiopetusta koululla sekä säännöllisen aikataulun mukaisesti esim. työssäoppimista, tutustumista toisen asteen opintoihin, opintokäyntejä ja vierailuita sekä muuta koulun ulkopuolella tapahtuvaa ohjattua toimintaa.

JOPO-opintoihin voi hakea kahdeksannen luokan keväällä erillisellä hakulomakkeella.

Kysy lisätietoja JOPO-toiminnasta Juhani Ahon koulun rehtorilta:

Ankkuritoiminta

Ankkuritoiminta on moniammatillisen yhteistyön malli, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvointia ja ehkäistä rikollisuutta.

Ylä-Savon Ankkuritiimi koostuu poliisista, sosiaaliohjaajasta, päihdepsyykkarista ja nuorisotyöntekijästä. He tarjoavat nuorille ja heidän perheilleen luottamuksellista ja ammattitaitoista apua erilaisissa elämäntilanteissa.

Ankkuritiimiin voi olla yhteydessä mm. nuoren rikosasioissa, kiusaamistapauksissa, päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten asioissa. Kynnys yhteydenottoon on hyvin matala.

Lisätietoa Ankkuritiimin toiminnasta sekä yhteystiedot voit katsoa linkistä (avautuu uuteen välilehteen):

Opiskeluhuolto

Iisalmen peruskouluissa opiskeluhuolto toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Tukea tarjoavat mm. koulun tarjoama oppimisen ja koulunkäynnin tuki, oppilashuolto, terveydenhuolto sekä koulupsykologit ja kuraattorit.

Opiskeluhuolto