Siirry sisältöön

Opiskelu perusopetuksessa

Perusopetus on lapsille ja nuorille maksutonta ja pakollista koulutusta Suomessa. Se kestää 9 vuotta ja tarjoaa kaikille oppilaille mahdollisuuden oppia ja kehittyä omassa tahdissaan. Peruskoulussa oppilaat saavat laajan yleissivistyksen, joka antaa heille hyvän pohjan jatko-opinnoille ja työelämälle.

Opetus perustuu opetussuunnitelmaan, joka sisältää monia eri oppiaineita, kuten äidinkieltä, matematiikkaa, luonnontieteitä, historiaa ja taidetta. Peruskoulu on tärkeä askel kohti tulevaisuutta, ja se antaa oppilaille eväät onnelliseen ja menestyksekkääseen elämään.

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Iisalmen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuonna 2016.

Lue lisää ePerusteista linkistä (avautuu uuteen välilehteen):

Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa

Yhteiskuntamme digitalisoituu vauhdilla, ja tämä mullistaa tapaamme oppia, työskennellä ja toimia. Siksi koulutuksessa on entistä tärkeämpää kehittää oppilaiden tieto- ja viestintäteknologia-osaamista (TVT). Vahva TVT-osaaminen tukee medialukutaitoa ja teknologiaosaamista, jotka ovat avainasemassa tulevaisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa.

Iisalmen kaupungin peruskoulut ovat digiosaamisen edelläkävijöitä. Oppilailla ja opettajilla on käytössään henkilökohtaiset kannettavat tabletit tai tietokoneet ja teknologiasta on tullut olennainen osa oppimista ja opetustyötä. Tämän ansiosta oppilaat saavat vahvan pohjan TVT-taidoilleen ja ovat valmiita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

Lue lisätietoja tieto- ja viestintäteknologiasta linkeistä:

Järjestyssäännöt

Iisalmen kaupungin peruskoulujen järjestyssäännöt

Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue

 • Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 • Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003), tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annetun lain (603/1976) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä.
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan Iisalmen kaupungin peruskouluissa, niiden piha-alueilla kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, leirikoulut, museokäynnit, urheilukilpailut yms.)

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.
 • Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
 • Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa koulun ohjeiden mukaisesti.
 • Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa sovittuja aikatauluja

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Koulussa tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti, kuten ottaa toiset huomioon, edistää työ- ja opiskelurauhaa sekä noudattaa annettuja ohjeita.

 • Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
  internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
 • Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.
 • Koulussa ei pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.

Oleskelu ja liikkuminen

 • Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.
 • Koulun alueelta saa poistua vain opettajan tai rehtorin luvalla.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Jokaisen velvollisuus on huolehtia koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.
 • Oppilas voidaan velvoittaa siistimään aiheuttamansa sotkun (kasvatuksellinen tarkoitus)
 • Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan vahingonkorvauslain mukaisesti koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta tai rikkoutuneesta omaisuudesta.

Turvallisuus

 • Jokaisen velvollisuus on ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta rehtorille.
 • Koulun alueella ei saa liikkua polkupyörillä eikä mopoilla. Kulkuneuvot säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla.
 • Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty.
 • Opettajilla ja rehtorilla on toimivalta tarvittaessa tarkastaa oppilaan tavarat ja oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta kiellettyjä tai opetusta tai oppimista häiritseviä esineitä tai aineita. (perusopetuslaki 36 §)

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Puhelinten ja muiden elektronisten laitteiden häiritsevä käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty.

Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Tupakointi (ml. sähkötupakka), päihdyttävien ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito on koulussa kielletty
 • Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tuominen kouluun on kielletty (järjestyslaki 10 §).

Kurinpito

 • Kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelujen osalta noudatetaan niistä annettuja erillisiä ohjeita (LIITE2, LIITE 3)
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat.
 • Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
 • Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt käydään henkilökunnan ja oppilaiden kanssa läpi vuosittain koulutyön alkaessa.
 • Huoltajille järjestyssäännöt annetaan tiedoksi ja kuitattavaksi Wilmassa.
 • Oppilaskunta käsittelee järjestyssäännöt vuosittain ja esittää niihin tarpeellisiksi katsomiansa muutoksia.

Monikulttuurinen opetus

Perusopetuksessa otetaan huomioon jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuritaustat. Monipuolisen tuen avulla oppilaat voivat vahvistaa omaa kieli-identiteettiään ja ymmärtää paremmin muiden kieliä ja kulttuureja. Oppilaita ohjataan arvostamaan monimuotoisuutta ja kunnioittamaan kaikkia kieliryhmiä. Suomessa asuva lapsi on oppivelvollinen.

Perusopetukseen valmistava opetus

Valmistavaa opetusta tarvitsevat perusopetusikäiset oppilaat sijoitetaan pääsääntöisesti omaa ikätasoaan vastaaviin opetusryhmiin lähikoulussa. Oppilas voidaan sijoittaa vuotta alemmalle luokkatasolle perustellusta syystä esimerkiksi silloin, kun hänellä ei ole koulutaustaa, se on puutteellinen tai oppimisessa tiedetään jo olevan pulmia.

Valmistavaa opetusta toteutetaan yhteistyössä opettajan, maahanmuuttajien erityisopettajan ja/tai S2-opettajan kanssa. Valmistavaan opetukseen on oma opetussuunnitelmansa.

Valmistavan opetuksen enimmäistuntimäärän täytyttyä oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi. Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on oppivelvollisuus. Se tarkoittaa sitä, että lapsilla on velvollisuus hankkia perusopetus, yleensä peruskoulun kautta.

Lue lisää valmistavan opetuksen opetussuunnitelmasta linkistä (avautuu uuteen välilehteen):

Suomi toisena kielenä, S2

Perusopetuksessa huolehditaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen tarpeista tarjoamalla Suomi toisena kielenä (S2) -opetusta.

Tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat riittävän kielitaidon menestyäkseen opinnoissaan ja arjessaan. Tämä tarkoittaa, että he opiskelevat suomea erityisen oppimäärän mukaisesti sen sijaan, että he opiskelisivat äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän koulun opetuskielen mukaan.


Oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Oppimäärän valinnasta päättää huoltaja.

Oman äidinkielen opetus

Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea tai ovat asuneet vuosia ulkomailla ja haluavat ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa, järjestetään oman äidinkielen opetusta. Opetusryhmä perustetaan mikäli opetusryhmään kuuluu lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja.

Opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista, mutta ilmoittautumisen jälkeen oppilas on velvoitettu osallistumaan opetukseen. Oppiminen arvioidaan oppilaan todistukseen vuosittain. Kyseessä ei ole kielikerho, vaan opetus ja kielenoppiminen vaativat sitoutumista. Opetus on maksutonta.

Opetusta järjestetään Iisalmessa eri kouluilla ja opetustunnit voivat olla eri koululla kuin oppilaan omassa koulussa. Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa ja tunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin ja iltaisin. Opetusryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden ikätaso ja kielitaito huomioiden. Opetusryhmään voi kuitenkin kuulua oppilaita perusopetuksen eri vuosiluokilta ja oppilaat voivat olla eri kouluista.

Oman äidinkielen opetukseen/ylläpitokielen opetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti koulun rehtorille oheisella lomakkeella:

Esi ja alkuopetuksen yhteistyö – VIRTA

Iisalmessa esi- ja alkuopetuksen yhteistyö on nimeltään VIRTA-toimintaa. Se on pedagogista yhteistyötä, jossa tavoitteena on 6-8-vuotiaan lapsen yksilöllisen oppimistahdin ja kypsymisen tahdin turvaaminen pedagogiikan valinnan ja yhteistyön kautta.

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyön onnistuminen on lapsen perustaitojen, motivaation ja oppimisen tuen näkökulmasta erittäin merkityksellinen vaihe lapsen elinikäisellä oppimispolulla.

Ota yhteyttä

Kaksi ihmistä keskustelee.

Tietoa esiopetuksesta

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.

Tietoa esiopetuksesta