Siirry sisältöön

Oppilaan hyvinvoinnin turvaaminen on hyvän perusopetuksen lähtökohta. Koulussa oppilaan hyvinvoinnin tukena ovat koulun tarjoama oppimisen ja koulunkäynnin tuki, yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto, johon linkittyvät terveydenhuolto sekä koulupsykologien ja kuraattoreiden palvelut.

Oppilaan hyvinvointia tukemassa

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa koulun opiskeluhuoltoa ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelutarjontaa. Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot ja palveluajat löydät koulujen sivuilta.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tavoittaa kaikki lapset ja nuoret. Tarkastukset toteutetaan laajoina terveystarkastuksina lapsen aloittaessa koulun 1. luokalla, murrosiän alkaessa 5. luokalla ja toisen asteen koulutukseen/työelämään valmistautuessa 8. luokalla. Ne toteutuvat terveydenhoitajan, lääkärin ja perheen yhteistyönä. Määräaikaiset terveystarkastukset terveydenhoitaja toteuttaa 2., 3., 4., 6., 7. ja 9. luokkien oppilaille.

Kouluterveydenhuoltoon ja koululääkäritoimintaan ei kuulu varsinainen sairaudenhoito, paitsi ensiapu koulutapaturmissa ja ensihoito-ohjeet sairastuneille. Koululaisten sairaanhoidolliset asiat hoidetaan pääsääntöisesti terveyskeskuksessa, jonne vanhemmat varaavat tarvittaessa ajan.

Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen.

Luokan työilmapiiri ja työrauhan ylläpitäminen, opettajan ja oppilaan väliset ristiriitatilanteet, koulupinnaus, kiusaaminen, kotiongelmat ja erilaiset koulun tai luokan vaihtumisesta johtuvat siirtymävaiheet ovat tyypillisiä tilanteita, missä kuraattoria tarvitaan avuksi.

Kuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa ja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä opettajien, perheen, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Kuraattori osallistuu koulujensa oppilashuoltoryhmän toimintaan sekä sovitusti yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön.

Koulupsykologi

Koulupsykologi arvioi oppimis- ja toimintaedellytyksiä sekä psyykkisen tuen tarvetta erilaisilla menetelmillä ja suunnittelee tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajien, oppilaiden ja vanhempien kanssa. Koulupsykologi tekee yhteistyötä vanhempien ja lasten kanssa mm. perhetyön, perheneuvolan, lastensuojelun sekä erikoissairaanhoidon suuntaan.

Koulupsykologi voi tarjota vanhemmille ohjausta ja neuvontaa ja tukea oppilaan hyvinvointia esimerkiksi tukikäyntien, neuvonnan tai ohjauksen muodossa. Opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö voivat konsultoida koulupsykologia lapsen oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyen.

Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä niin vanhemmat, opettajat, muu koulun henkilökunta kuin koululaisetkin. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Koulupsykologit tapaavat oppilaita ja heidän vanhempiaan koululla tai omissa työpisteissään.

Iisalmen perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämää opiskeluhuoltoa.

Opiskeluhuollon tavoitteena on tukea oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia ja edistää kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä oppilaiden perheiden ja muiden läheisten kanssa.

Iisalmen kaupungin opiskeluhuoltoryhmä vastaa yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteutuksesta ja arvioinnista.

Tukea koulunkäyntiin

Hyvinvoiva oppilas on onnistuneen perusopetuksen perusta. Tukea tarjoavat mm. oppimisen ja koulunkäynnin tuki, oppilashuolto, terveydenhuolto sekä koulupsykologit ja kuraattorit.

Tukea koulunkäyntiin