Siirry sisältöön

Iisalmen kaupungin strateginen teema Ihana Iisalmi – Toimivan ja turvallisen kaupunkiympäristön rakentaja tavoitteena on muun muassa edistää vähähiilistä rakentamista, kannustaa kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään sekä olla hiilineutraali toiminnassaan vuoteen 2035 mennessä.

Ihana Iisalmi-logo ja Ympäristövastuullinen Iisalmi-logo.

Iisalmen ympäristövastuullisuustyö

Iisalmen kaupungilla on jo usean vuoden ajan tehty pitkäjänteistä työtä ympäristön hyvinvoinnin ja ilmastonmuutoksen hillinnän eteen. Kaupungin resurssiviisauden toimintasuunnitelma ja ilmastosuunnitelma ovat merkittävässä osassa ohjaamassa tätä työtä. Myös kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa ja eri hankkeissa mukana olo ovat hyvinä apuina viemässä ilmasto- ja ympäristövastuullisuustyötä oikeaan suuntaan.

Iisalmen kasvihuonekaasupäästöt

Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan vuonna 2021 Iisalmen yhteenlasketut päästöt olivat 144 kt CO₂-ekv (CO₂-ekv = eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettu ilmastoa lämmittävä vaikutus). Yksittäisistä päästölähteistä merkittävimmät ovat tieliikenne 28 %, maatalous 26 % ja kaukolämpö 13 %.

Iisalmen päästöjakauma sektoreittain vuonna 2021, suurimmat päästöjä aiheuttavat sektorit ovat liikenne (28 %), maatalous (26 %) ja lämmitys (23 %).

Vuodesta 2007 vuoteen 2021 kokonaispäästöt ovat laskenee Iisalmessa 38 % ja asukasta kohden laskettuna 33 %. Esimerkiksi kulutussähkön päästöt ovat laskeneet tänä ajanjaksona 69 %, sähkölämmityksen 67 %, kaukolämmön 54 %, öljylämmityksen 53 % ja tieliikenteen päästöt 25 %. Viimeisimmän mittausvuoden (2020–2021) aikana kokonaispäästöt ovat laskeneet noin 5 %

Iisalmen päästökehitys sektoreittain vuosina 2007-2021. Tällä aikavälillä kokonaispäästöt ovat vähentyneet 38 %.

Iisalmen ilmastosuunnitelma

Iisalmen kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2021 (3.5.2021 § 36) Iisalmen ilmastosuunnitelman vuoteen 2035. Suunnitelmassa määritellään painopisteet ja tavoitteet Iisalmen ilmastotyölle.

Iisalmen ilmastosuunnitelmassa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035, se saavutetaan vähentämällä päästöjä 80 % vuodesta 2007 vuoteen 2035 ja loput 20 % päästöistä sidotaan hiilinieluihin ja -varastoihin. Ilmastosuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet on jaettu viiden painopistealueen alle:

 • Energiantuotanto ja -kulutus
 • Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
 • Materiaalitehokkuus ja kierrätys
 • Maatalous, ruoka ja metsät
 • Vesi.

Painopistealueittaisia tavoitteita läpileikkaavat lisäksi kolme kaupungin toiminnan kannalta merkittävää teemaa:

 • Veto-, pito- ja elinvoimaisuus
 • Kuntalaiset ja päätöksenteko
 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Ilmastosuunnitelman liitteenä olevassa Iisalmen ilmaston toimenpidetaulukossa on esitetty tavoitteiden mukaiset toimenpiteet painopistealueittain. Toimenpiteistä on arvioitu niiden rakenteellista vaikuttavuutta sekä päästövähennyspotentiaalia. Toimenpiteille on nimetty vastuutahot, määritelty toteutumisaikataulu sekä mittarit, joilla voidaan seurata toimenpiteen toteutumista.

Ilmastosuunnitelmaa ja toimenpidetaulukkoa valmisteltiin KESTO-hankkeen koordinoimana yhdessä Iisalmen kaupungin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Työtä edistämään ja ohjaamaan nimettiin niin kaupungin viranhaltijoista kuin luottamushenkilöistäkin koostuva projektiryhmä. Ryhmä kokoontui kuusi kertaa, jonka lisäksi pidettiin teemakohtaisia pienryhmien kokoontumisia, joissa pohdittiin päästöjä vähentäviä toimenpiteitä.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua ilmastotyöhön vastaamalla Ylä-Savon ilmastokyselyyn aikavälillä 3.8.-30.9.2020 sekä kommentoida ilmastosuunnitelman luonnosta Iisalmen kaupungin sähköisessä palautepalvelussa ajalla 30.3.-19.4.2021.

Ylä-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma

Ylä-Savon seudullisessa ilmasto-ohjelmassa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035, se saavutetaan vähentämällä päästöjä 80 % vuodesta 2007 vuoteen 2035 ja loput 20 % päästöistä sidotaan hiilinieluihin ja -varastoihin.
Seudullisessa ilmasto-ohjelmassa painotetaan viittä aluetta:

 • Elinvoimainen maa- ja metsätalous
 • Vähähiilinen liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne
 • Kestävä energiantuotanto ja -käyttö
 • Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen
 • Aktiivinen kuntalainen.

Jokaiselle viidelle painopistealueelle on asetettu seudulliset tavoitteet, joihin kaikki Ylä-Savon seitsemän kuntaa sitoutuvat. Seudullisten tavoitteiden saavuttamiseksi on osa alueen kunnista, kuten Iisalmi, Kiuruvesi ja Lapinlahti, laatineet kuntakohtaiset ilmastosuunnitelmat.

Ylä-Savon seudullisessa ilmasto-ohjelmassa olevat tavoitteet viedään osaksi Ylä-Savon kuntien eri toimialojen toimenpideohjelmia sekä talousarviota. Tavoitteille luodaan strategiset päämäärät ja mittarit, joiden kautta toteutumista seurataan normaalina osana eri toimialojen tavoiteseurantaa sovituin väliajoin, esimerkiksi vuosittain.

Tavoitteena on, että ilmasto-ohjelman painopisteisiin ja tavoitteisiin sitoudutaan koko seudulla muutoinkin kuin kuntaorganisaatioiden tasolla. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii laaja-alaista viestintää ja kuntien toimimista mahdollistajina niin asukkaille kuin yrityksille ja yhteisöille.

Resurssiviisauden toimintasuunnitelma

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteen ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Kaupunkiorganisaatiossa resurssiviisaus voi tarkoittaa toimia esimerkiksi energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi, lähiruoan tuotannon ja käytön sekä viisaan ja vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi.

Iisalmen kaupunginhallitus hyväksyi Iisalmen resurssiviisauden toimintasuunnitelman kesällä 2018. Iisalmen resurssitehokkuustyön tavoitteena on edistää kestävää hyvinvointia hyödyntämällä kiertotalouden ja hiilineutraalin toimintamallin mahdollisuuksia. Toimintasuunnitelma sisältää viisi teemaa, joiden sisällä on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2018–2019, 2020–2025, 2030 ja 2050. Teemat ovat energiantuotanto ja -kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruoan tuotanto ja kulutus sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet. Suunnitelma on laadittu osana KierRe-hanketta ja sen sisältöä ideoitiin teemakohtaisissa asiantuntijaryhmissä sekä erillisissä tapaamisissa ja työpajoissa yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Resurssiviisauden toimintasuunnitelman toimenpiteet on viety sisään Iisalmen ilmastosuunnitelman toimenpidelistaan ja niitä tullaan seuraamaan ja päivittämään ilmastosuunnitelman seurannan ja päivityksen yhteydessä.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Iisalmen kaupunki on liittynyt Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017–2025. Erinäisten velvoitteiden toimeenpanon lisäksi kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on julkisen sektorin toimiminen esimerkkinä asukkaille ja alueen toimijoille levittämällä aktiivisesti tietoa liittyen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksiin ja niitä koskevien toimien tuloksiin.

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen taustalla on vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Energia- ja ilmastostrategian sekä Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) tehostamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomeen luotiin vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset. Tämä on valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa, jonka kattavalla ja tuloksellisella toiminnalla on mahdollista jatkossakin välttää uudet pakkokeinot ja erillinen lainsäädäntö.

Iisalmen kaupungilla on laadittu sopimuksen edellyttämä toimintasuunnitelma, jonka toimenpiteet ja niiden seuranta on liitetty osaksi Iisalmen ilmastosuunnitelmaa.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Sopeutumalla ilmastonmuutokseen, voimme lieventää siitä aiheutuvia haittoja sekä hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia. Pohjois-Savoon vaikuttavat merkittävimmät ilmastonmuutoksen ilmiöt, riskit ja tarvittavat toimenpiteet on tunnistettu maakunnan riskikorteissa.

Lisäksi jokaiselle pohjoissavolaiselle kunnalle on laadittu oma riskikorttinsa, jossa on tunnistettu keskeisiä riskejä, toimenpiteitä ja kehityskohteita. Ilmastonmuutoksen riskianalyysit Pohjois-Savon kunnille on laatinut Ramboll Finland Oy yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Työ on tilattu vuonna 2023 Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo-hankkeessa.

Iisalmen ilmastoteot

Iisalmen kaupungilla tehdään paljon hyviä ilmastotekoja, jotka auttavat kaupungin työntekijöitä ja asukkaita joka päiväisessä työssä sekä arjessa huomioimaan vastuullisen, päästöjä vähentävän toiminnan.

Sähköautot työajoihin

Iisalmen kaupunki hankki ensimmäisen täyssähköauton henkilökunnan yhteiskäyttöautoksi vuonna 2018. Nyt kaupungilla on työntekijöidensä käytössä jo viisi täyssähköautoa.

Sähköavusteiset polkupyörät

Iisalmen kaupungin henkilöstön työajot hoituvat tarvittaessa myös sähköavusteisilla polkupyörillä (2 kpl). Sähköpyörät ovat yhteiskäyttöpyöriä ja tarkoitettu henkilöstön työpäivän aikana tehtäviä työmatkoja varten. Pyöräily sähköpyörällä on kevyempää kuin tavallisella polkupyörällä, jolloin virka- ja työtehtävien ajot hoituvat nopeasti, mutta hikoilematta.

SISU-hanke

SISU – Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon-hanke on 15 kunnan yhteinen EAKR-rahoitteinen ilmastohanke, jossa Iisalmen kaupunki toimii yhtenä ryhmähankkeen osatoteuttajista. Toteutusaika 2023-2025.

Kumppanuudet ja hankkeet

Selvitykset ja raportit

SISU-ilmastohankkeen kuvituskuva.

SISU – Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon

SISU-hanke on laaja 15 kunnan ilmastohanke, jonka keskeisin tarkoitus on saada ilmastoasiat sisään kunnan jokapäiväiseen työhön sekä osaksi talouden suunnittelua ja päätöksentekoa.

Lue lisää

Ajankohtaista

Vastaa kyselyyn viheralueista!

Iisalmen kaupungilla on käynnistynyt viheraluejärjestelmän päivitystyö. Kaipaamme kaupunkilaisilta arvokkaita mielipiteitä viher- ja virkistysalueista.

Lähde mukaan kohti ilmastosisukasta arkea!

Tiedätkö, mikä on hiilijalanjälkesi ja miten voit vaikuttaa siihen? Jokaisella valinnalla on merkitystä ja nyt on aika tehdä muutos kestävän elämäntavan edistämiseksi.