Siirry sisältöön

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava.
Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.  Iisalmen kaupunki suosittelee ottamaan käyttöön E-laskun, joka on sähköisessä muodossa mobiili- ja verkkopankkiin saapuva lasku. E-lasku on helppo tapa maksaa laskuja, koska e-lasku sisältää samat tiedot kuin paperinen lasku.  

Maksun suuruus

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla perheen nuorimman lapsen osalta
enintään 295 euroa kuukaudessa ja 1.8.2024 alkaen 311 euroa. Perheen toisesta lapsesta maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta, eli enimmillään 118 €/kk ja 1.8.2024 alkaen 124 €/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Lasta koskevaa 28:ää ja 1.8.2024 alkaen 30:ää euroa pienempää maksua ei peritä.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein. 

Perusopetuslain mukainen esiopetus on maksutonta 4 h/päivä. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään maksu.

Tulorajat 1.3.2023 alkaen:

Perheen henkilömääräTuloraja €/kkMaksu alkaen 28 €, tulot vähintäänMaksu 295 €, jos tulot enemmän kuin
2387441366626
3499852607750
4567559378427
5635366159105
6702872909780

Tulorajat 1.8.2024 alkaen

Perheen henkilömääräTuloraja €/kkMaksu alkaen 30 €, tulot vähintäänMaksu 311 €, jos tulot enemmän kuin
2406643426968
3524555218147
4595662328858
5666769439569
67376765210278

Maksua määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat tai muut huoltajat (avio- tai avopuolisot) sekä heidän kanssaan asuvat alaikäiset lapset. Perheen kokoa määriteltäessä ei vaikuta, onko lapsi varhaiskasvatuksen piirissä vai ei. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 

Maksun periminen poissaolon ajalta 

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 9

Tässä laissa säädetty kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.

Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksu.

Tuloselvitykset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten on kaikkien perheiden, myös palveluseteliasiakkaiden toimitettava palkkatodistukset ja muut tuloselvitykset
sähköisen asioinnin kautta. Mikäli mahdollisuutta sähköiseen tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, tuloselvitykset on toimitettava Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista vastaaville toimistosihteereille osoitteeseen
Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi.  

Mikäli tuloselvitystä ei ole toimitettu, varhaiskasvatuksesta peritään korkein maksu.  Perheen tulee toimittaa maksun suuruuteen vaikuttavat tiedot. Esimerkiksi jos perheen koko tai varattu hoitoaika muuttuu, tulee ilmoittaa välittömästi varhaiskasvatuksen toimistosihteereille. Tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa, mikäli perhe hyväksyy korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun. Korkeimman maksun voi käydä hyväksymässä osoitteessa. Palvelu vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen. 

Asiakasmaksujen määrittämiseksi huoltajia pyydetään toimittamaan seuraavat
liitteet:  

 • Palkansaajat:  
  – palkkalaskelma veronalaisista tuloista ja lomarahasta  
  – vuorotyötä tekevillä palkkalaskelma, jossa vuorolisät mukana  
 • Opiskelijat:  
  – opiskelun oltava päätoimista ja tutkintoon tähtäävää  
  – opiskelutodistus ja päätökset opintoeduista  
 • Yrittäjät:  
  – viimeisin tuloslaskelma ja tase. Oy:n palkkatodistus, selvitys osinkotuloista ja
  luontaiseduista  
  – aloitteleva yrittäjä: starttiraha, YEL- päätös  
 • Sosiaalietuudet:  
  – esim. eläkkeet, sairaus-, äitiys- tai vanhempainraha  
  – työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki, koulutustuki   
 • Maatalousyrittäjät:  
  – viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen 
 • Luontoisedut:  
  – mm. auto-, puhelin-, ravinto-, asuntoetu  
 • Elatusapu, elatustuki (päivähoidossa olevista lapsista):  
  – kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta/-tuesta  
 •  Metsätulot:  
  – verotuspäätös erittelyosineen  
 • Pääomatulot:  
  – korot, optiot, osingot sekä vuokratulot, josta vähennetty vastikkeet  – muut verotettavat tulot 
 • Muut tulot:  
  – esim. apurahat, stipendit  
  – metsätulot: verotuspäätös erittelyosineen  
 • Vähennykset:  – maksetut elatusavut euroa/kk (kopio maksutositteesta) 

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu kunnallisissa yksiköissä

 • Asiakasmaksu muodostuu sähköisessä hakemuksessa valitun tuntimäärän ylärajan perusteella ja perheen toimittamien tuloselvitysten mukaan. Näin myös silloin vaikka lapsen käyttämä määrä olisi alempi.
 • Tuntirajoja voidaan tarkistaa perhe-, työ- tai opintotilanteiden muuttuessa kesken toimintakauden ja muutos tehdään vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle. Varattuja ja toteutuneita tunteja voi seurata Edlevosta.
 • Käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä. Etukäteen varattu käyttämätön päivä kuluttaa hoitotunteja varauksen mukaisesti (esim. sairauspäivä). Lapsen tullessa varhaiskasvatusyksikköön, henkilökunta kirjaa hänet saapuneeksi ja lähtiessä poistuneeksi.
 • Hoitoaikavaraukset tehdään edellisen viikon sunnuntaihin klo 24.00 mennessä sähköisesti Edlevon kautta.

Varattujen tuntien ylitys

 • Jos toteutuneet tunnit ylittävät varatut tunnit, asiakasmaksu siirtyy automaattisesti toteutuneen tuntimäärän mukaiseen maksuluokkaan.
 • Tuntimäärää tarkistetaan, jos ylitys on toistuvaa.

Käytössä Peltosalmen, Lumilinnan ja Kirkkopuiston Montessori päiväkodeissa sekä kunnallisessa perhepäivähoidossa:

Tuntiperusteinen 0-84t/kk (60%)
Tuntiperusteinen 85-126t/kk (70%)
Tuntiperusteinen 127-147t/kk (80%)
Tuntiperusteinen yli 148t/kk (100%)

Käytössä Simpukan ja Paloisten päiväkodeissa:

Vuorohoito 0-84t/kk (60%)
Vuorohoito 85-126t/kk (70%)
Vuorohoito 127-147t/kk (80%)
Vuorohoito yli 148t/kk (100%)

Esiopetus täydentävä; käytössä koulujen yhteydessä olevissa erillisissä esiopetusryhmissä sekä Kirkkopuiston Montessori päiväkodeissa:

Eo+Tuntiperusteinen 0-84t/kk (60%)
Eo+Tuntiperusteinen 85-126t/kk (70%)
Eo+Tuntiperusteinen 127-147t/kk (80%)

Esiopetus täydentävä; käytössä Simpukan ja Paloisten päiväkodeissa:

Eo+Vuorohoito 0-84t/kk (60%)
Eo+ Vuorohoito 85-126t/kk (70%)
Eo+ Vuorohoito 127-147t/kk (80%)

Laskutettavien tuntien laskenta

Laskutettavat tunnit lasketaan varattujen ja käytettyjen tuntien mukaisesti tarkastelemalla sekä hoitoaikavarauksessa (Edlevo) varattua hoitoaikaa, että Läsnässä kirjattuja toteutuneita hoitoaikoja. Eli laskutettava aika muodostuu yhdistämällä uloimmat aikaparit.

Esimerkki 1:

Huoltajan tekemä hoitoaikavaraus (Edlevo): 6.30 – 15.30 = 9 h Toteuma (Läsnä): 6.45 – 16.45 = 10 h Laskutettava aika: 6.30 – 16.45 = 10 h 15 min.

Esimerkki 2:

Huoltajan tekemä hoitoaikavaraus (Edlevo): 6.30 – 15.30 = 9 h Toteuma (Läsnä): 6.30 – 14.30 = 8 h Laskutettava aika: 6.30 – 15.30 = 9 h.

Ota yhteyttä

Lomakkeet