Siirry sisältöön

Iisalmen kaupunginhallitus kokoontuu käsittelemään asiaa maanantaina 29.4.2024. Asiaa ovat valmistelleet Iisalmen kaupungin talousjohtaja Eeva Suomalainen ja kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen.

”Iisalmen sairaalassa on järjestetty perusterveydenhuollon yöpäivystystä Iisalmen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän sekä viimeisimmäksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimesta yhteensä jo vuosikymmeniä, ja perusterveydenhuollon yöpäivystys on palvellut koko Ylä-Savon alueen väestöä. Julkisen hallinnon velkataakka ja paine säästöjen saavuttamiseksi on todellinen ja ymmärrettävä, mutta pitkien etäisyyksien maakunnassa hallitsematon yöpäivystyksen vähentäminen saattaa kuitenkin alueen asukkaat eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa turvattomuuden tunnetta”, kuvailevat valmistelijat keskeistä huolta kannanoton taustalla.

Vahvasta teollisuudestaan tunnettu Iisalmi on Ylä-Savon seutukeskus, jonka sairaala palvelee koko alueen ikääntyvää väestöä

Iisalmi on Pohjois-Savon maakunnan pohjoinen seutukeskus, joka tunnetaan kansainvälisesti arvostetusta teknologiateollisuudesta, vahvasta puutuoteteollisuudesta sekä monipuolisesta elintarviketeollisuudesta. Alueen elinkeinorakenteessa myös alkutuotannolla on merkittävä rooli.

Iisalmi on Ylä-Savon seutukunnan keskuskaupunki ja suuri osuus koko lähiseutujen asiointiliikenteestä suuntautuu Iisalmeen. Iisalmi mukaan lukien Ylä-Savon kuntien alueella asuu n. 50 000 ihmistä. Välimatkat ovat pitkiä: Iisalmesta matkaa Kuopion yliopistolliseen sairaalaan on n. 90 km, pisimmällään matkaa seutukunnan pohjoisosista Kuopioon on n. 150 km.

Ylä-Savon kunnat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä ovat tehneet tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja kehittäneet sote-palveluja määrätietoisesti kustannustehokkaaseen suuntaan; tästä esimerkkinä kuntien yhteinen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja yhteisesti järjestetyt seudulliset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminta päättyi 31.12.2022 sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Iisalmen ja Ylä-Savon seutukunnan väestö ikääntyy muuta maata nopeammin, mistä seuraa, että hoitoa tarvitsevia potilaita on runsaasti. Iisalmen sairaalassa on järjestetty perusterveydenhuollon yöpäivystystä hyvinvointialueen ja kuntien toimesta vuosikymmeniä ja perusterveydenhuollon yöpäivystys on palvellut koko Ylä-Savon alueen väestöä.

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloitti toimintansa vuoden 2023 alusta. Lähtökohtana uudistuksen valmistelussa on ollut palvelujen kolminapaisuus maakunnan alueella. Maakunnan pohjoisen alueen seudulliset palvelut ovat keskittyneet Iisalmeen ja eteläisen alueen seudulliset palvelut Varkauteen. Nykyinen palvelujärjestelmä on ollut toimiva ja turvannut yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko maakunnan alueella.

Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteiden ja kehysriihen päätöksen välinen ristiriita johti Iisalmen kannanottoon – kansalaisten tasa-arvoinen hoito vaarantuu

Iisalmen kannanoton valmistelussa on huomioitu hyvinvointialueuudistuksen tavoitteet: Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta 21 uudelle hyvinvointialueille 1.1.2023. Uudistuksen tavoitteena oli luoda tasa-arvoisempi palvelujen saatavuus ja vähentää ihmisten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja.

Hyvinvointialuelain 7 §:n mukaan hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:

  1. yhdenvertaisesta saatavuudesta
  2. tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä
  3. tuottamistavan valinnasta
  4. tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta
  5. viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä

Valtioneuvoston (VN) 16.4.2024 antaman tiedotteen mukaan sairaala- ja päivystysverkon tulevaisuus on ratkaistu kehysriihessä. Tiedotteen mukaan päätöksiä on tehty perusterveydenhuollon yöpäivystyksiin ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoon.

Tavoitteena on tasapainottaa julkisia menoja ja vastata terveydenhuollon henkilöstöpulaan. VN:n tiedotteen mukaan yöpäivystys lakkaa Iisalmessa, Jämsässä, Kouvolassa, Raahessa ja Varkaudessa viimeistään 31.12.2025.

Kaikki hyvinvointialueet voivat vapaasti järjestää ilta- ja viikonloppuaikaista kiirevastaanottoa, minkä toivotaan alueilla yleistyvän ja helpottavan sairaalapäivystysten ruuhkia.

Iisalmen kaupunki katsoo, että Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystys tulisi säilyttää palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi Pohjois-Savossa (laki hyvinvointialueesta 7 § kohta 1, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 4§).

”Iisalmi ja Ylä-Savon seutukunta muodostavat merkittävän väestö- ja elinkeinoelämän keskittymän maakunnassa ja seudun väestön ja elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi yöpäivystyksen jatkuminen olisi ensiarvoisen tärkeää.”

Jarmo Ronkainen, Iisalmen kaupunginjohtaja

Julkisuudessa on avoimesti todettu, että sairaalaverkon suorituskyvyn vähentäminen on ollut poliittinen kehysriiheen liittyvä päätös ja sen todellisia vaikutuksia ei ole vielä arvioitu. Yöpäivystyksen keskittäminen Kuopioon aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, kun potilaita joudutaan kuljettamaan pitkien välimatkojen päästä. Kustannukset ja turvattomuuden tunne lisääntyvät.

Yöpäivystyksen poistuminen vaarantaa maakunnan reuna-alueilla erityisesti potilaat, jotka saavat yöaikaan esimerkiksi suuren avohaavan kolarin tai kaatumisen seurauksena. Nykytilanteessa vakavat vammat hoidetaan yöaikaan automaattisesti Kuopiossa, mutta esimerkiksi lisäveren antaminen ei ambulanssissa ole pääsääntöisesti mahdollista. Henkeä pelastavat toimenpiteet tällaisessa tilanteessa tehdään Iisalmen sairaalassa. Vastuulliseen päätöksentekoon kuuluu, että edellä mainitun kaltaiset riskit arvioidaan ja tuodaan esille avoimesti riskitaso ja seuraukset, jotka säästöjen saavuttamiseksi ollaan valmiita hyväksymään.

Kansalaisten tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi ja päätöksen vaikutuksen arvioimiseksi olisi suositeltavaa, että hyvinvointialueet voisivat itsenäisesti päättää alueellaan olevien sairaaloiden palveluista. Iisalmen sairaalarakennus on uusi ja hyväkuntoinen ja tilat on tehty vastaamaan päivystystoiminnan vaatimuksia. Ylä-Savon seutukunnan palvelujen näkökulmasta Iisalmen sairaalan yöpäivystyksen jatkuminen olisi tarkoituksenmukaista.

Hyvin toimivat perusterveydenhuollon palvelut kuuluvat ihmisten perusoikeuksiin ja ovat edellytys kuntien pito- ja vetovoimalle sekä elinkeinoelämän kehitykselle ja työvoiman saatavuudelle. Yöpäivystyksen lakkauttamista koskeva päätös tulisi arvioida erityisesti ihmisten perusoikeuksien ja perustuslain näkökulmasta.

Yritysten toimintaympäristön ja -edellytysten parantaminen, joihin sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat, luo osaltaan mahdollisuuksia yritysten kasvulle ja kehittymiselle. Alueen yrityksillä on merkittäviä kasvu- ja investointisuunnitelmia, joista syntyy uusia työpaikkoja, liikevaihtoa ja erityisesti verotuloja. Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus on alueen elinvoiman kannalta erittäin tärkeää.

Iisalmen aloite Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

Iisalmen kaupunginhallituksen esityslistalla on lisäksi aloite Pohjois-Savo hyvinvointialueelle: Hyvinvointialuelain 3 §:n mukaan Iisalmen kaupunki on Pohjois-Savon hyvinvointialueen jäsen. Lain 30 §:n mukaan hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.

Iisalmen kaupunki tekee aloitteen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siitä, että Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystystä tulisi edelleen jatkaa alueen tasa-arvoisten sote-palvelujen saatavuuden turvaamiseksi sekä ihmisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Lisäksi Iisalmen kaupunki esittää, että hyvinvointialue järjestäisi ilta- ja viikonloppuaikaista kiirevastaanottoa mahdollisimman laaja-alaisesti, mikä helpottaisi sairaalapäivystysten ruuhkia.

Lisätietoja