Liikenneväylien kunnossapidosta eli päällysteiden ja rakenteiden kunnosta, liikenteen ohjauslaitteista, lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta vastaa Kadut ja ympäristö -vastuualueen kunnossapitoyksikkö.

Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu, talvihoitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä suoraan aluettasi hoitavaan urakoitsijaan.

Talvihoitotehtävät

  • Auraus
  • Sohjon poisto
  • Pinnan tasaus (polanteen poisto)
  • Lumen siirto näkemäalueilta
  • Lumen poisto portaat ja katokset
  • Liukkauden torjunta (hiekoitus)
  • Hiekoitushiekan poisto.

Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja vesikouru vapaana vedestä ja jäästä.

Kadut kuntoon -oppaassa on kerrottu tarkemmin mm. kunnossapidon laatuvaatimuksista, vastuista sekä tiedottamisesta ja valvonnasta.

Toimi näin

Liikenneväylien kunnossapitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä suoraan katumestariin tai jätä palautetta Palautepalvelun kautta.

Talvihoitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä suoraan aluettasi hoitavaan urakoitsijaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Kenelle kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu?

Tontinomisajan tehtävät

Tontinomistajan velvollisuutena on poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa kuuluu tontinomistajalle. Myös jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistajan tulee tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä liukastumisen estämiseksi. Keväinen hiekanpoisto jalkakäytävältä kuuluu myös tontinomistajalle. Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin rajasta katualueen keskilinjaan saakka. Tontinomistajan on huolehdittava enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä. Jos tällä alueella on istutuksia, ne hoitaa kunta.

Kunnan tehtävät

Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella. Kaikkien katualueella olevien istutusten ja muiden kuin alle kolme metriä leveiden tonttiin rajautuvien viherkaistojen puhtaanapito on kunnan vastuulla.

Talvihoidon vastuualueet ja urakoitsijat

Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu, talvihoitoon liittyvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan aluettasi hoitavaan urakoitsijaan.

Alueurakka-alueet on esitetty kartalla eri väreillä:

  • Iisalmen kaupunki, sininen
  • Tmi Kari K. Kokkarinen, punainen
  • Iikopa Oy, keltainen.

Yhteystiedot

Alueurakoitsija Iikopa Oy / Pihlajaharju

Puh. +358 50 3622212

Alueurakoitsija Tmi Kari K. Kokkarinen

Puh. +358 40 0671510 

Palautepalvelu

Palvelussa antamasi palaute voi olla kiitos, kommentti, kysymys, moite tai toimenpide-ehdotus.
Palautepalvelun kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin tai kuvan.
Palvelun käyttöohje löytyy verkkosivun oikeasta yläreunasta.

Trimble Feedback -palautepalvelun voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta.

Huomaa!

Kuntalaisaloitteet tulee jättää kirjallisena osoitettuna kirjaamoon ja asianosaiselle toimielimelle.
Aloiteasioita ovat esim. hidasteet ja katujen parantamiset, kuntalaisaloitetta ei tehdä palautekanavan kautta.

Valtakunnallinen Liikenteen asiakaspalvelu, Palauteväylä.fi

Palauteväylä.fi on Väyläviraston, ELY-keskusten ja Traffic Management Finlandin toimialaan kuuluvien maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu.

Mikäli palautteesi koskee Ely- keskusten ylläpitoalueella olevien maanteiden kunnossapitoa, anna palautteesi Palauteväylä.fi- palvelun kautta.

Aiheeseen liittyvää

Riistakadun vesihuollon saneeraustyöt

Vesihuollon saneeraustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin Riistakadulla ja Meijerikadulla.

Paikallisliikenteen liikennöitsijä vaihtuu Iisalmessa 3.6.2024

Paikallisliikenteen liikennöitsijänä aloittaa 3.6.2024 Savonlinja Oy. Liikennöitsijän vaihtuminen ei tuo muutoksia aikatauluihin ja reitit säilyvät ennallaan. Savobus seuranta poistuu käytöstä ja korvaantuu uudella palvelulla. Korvaava linkki uuteen palveluun tullaan julkaisemaan paikallisliikenteen sivulla.

Bussiliikenteeseen muutoksia kesäkauden alussa, Pohjois-Savo

Sopimusliikenteen kilpailutusten myötä Iisalmen ja Varkauden paikallisliikenteen liikennöitsijä vaihtuu 3.6.2024 alkaen. Myös kilpailutetussa maaseutuliikenteessä tapahtuu liikennöitsijämuutoksia useilla yhteysväleillä. Lisäksi viikonloppuvuoroja joudutaan karsimaan joillain yhteysväleillä.

Sillankorjaustyöt käynnissä Koljonvirrantiellä

Tiedoksianto työmaan aiheuttavista poikkeavista liikennejärjestelyistä.

Iisalmen lentokentän tarveselvitys: Ylä-Savon teollisuus tarvitsee hyvän saavutettavuuden

Iisalmen lentokentän tarveselvityksessä on luotu katsaus ilmaliikenteen ja lentokenttien kehitysnäkymistä: millaista teknologiaa ja millaisia lentämisen toimintamalleja tulevaisuus tuo. Työssä on selvitetty Iisalmen ja laajemminkin Ylä-Savon yrityksiltä ja muilta toimijoilta lentoliikenteen kysyntäpotentiaalia.

Luuniemen rantareitillä poikkeusjärjestelyjä

Tiedoksianto tilapäisistä poikkeusjärjestelyistä.