Siirry sisältöön

Pintavesien suojelu

Vesistöjen kunnostus

Mikäli ranta-asukkailla on aikomus kunnostaa järveään, kannattaa ottaa yhteyttä omaan kuntaan. Kunnostukselle tulee hakea ympäristölupa aluehallintovirastolta, mikäli kunnostuksen yhteydessä muutetaan mm. veden pinnan korkeutta tai vesiuoman kulkua. Suuremmissa hankkeissa virallisena luvan hakijana toimii kunta. Pienemmissä hankkeissa luvan hakijana voi toimia rekisteröity yhdistys, esimerkiksi vesialueen omistajana toimiva osakaskunta.

Linkit avautuvat uuteen välilehteen

Rantojen ruoppaus ja niitto

Rannan ruoppaushankkeesta tulee tehdä ilmoitus Pohjois-Savon ELY-keskukseen 30 päivää ennen hankkeeseen ryhtymistä. Vesikasvien koneellisesta niitosta tulee aina tehdä ilmoitus omalle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle. Tämä koskee myös veneeseen kiinnitettäviä pieniä laitteita sekä koneellista talviniittoa. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista. Pienimuotoisesta vesikasvien niitosta esimerkiksi laiturin ympärillä ei tarvitse tehdä ilmoitusta, mikäli se ei haittaa naapureita, esimerkiksi veden samentumisen muodossa tai aiheuta haittaa esimerkiksi arvokkaille vesikasveille ja eliöille. Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta löytyy oppaita rantojen ruoppauksesta sekä ilmoituslomake vesirakennustyötä varten.

Linkit avautuvat uuteen välilehteen

Pohjavesien suojelu

Pohjavesien suojelun tavoitteena on säilyttää luonnontilaiset pohjavedet entisellään ja estää ihmistoimintaa heikentämästä pohjaveden laatua. Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa pääosin hyvälaatuista, ja sitä voi yleensä käyttää sellaisenaan ilman vedenkäsittelyä.

Suomen pohjavesimuodostumat ovat kuitenkin herkkiä pilaantumaan, koska muodostumat ovat pieniä ja niitä suojaava maakerros on yleensä ohut ja hyvin vettä johtava. Pohjavesi virtaa maa- ja kallioperässä omia reittejään, on yhteydessä pintavesiin eikä kunnioita esimerkiksi tonttien rajoja. Pohjaveden suojelu on erityisesti oman lähiympäristön, omien ja naapurien kaivojen sekä lähivesistöjen suojelua.

Ympäristönsuojelulaissa on määrätty pohjaveden pilaamiskiellosta.

Pohjavesien suojelusuunnitelmat

Kuntien pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen on meneillään. Osallistumme suojelusuunnitelmien seurantakokouksiin, joissa tarkistetaan toimenpideohjelmien toteutuminen ja mahdolliset muutokset riskitekijöissä.

Yhteystiedot