Siirry sisältöön

Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Haja-asutuksesta syntyvät jätevedet eivät saa pilata ympäristöä. Jätevesien käsittelyvaatimukset koskevat vakituisia asuntoja ja kesämökkejä, joissa syntyy talousjätevettä eli keittiö-, pesu- tai käymäläjätevesiä. Säännöksiin sisältyy kuitenkin tiettyjä poikkeuksia.

Ketä haja-asutuksen jätevesimääräykset koskevat?

Linkki aukeaa uuteen välilehteen

Näin etenet kiinteistön jätevesiremontissa

Linkki aukeaa uuteen välilehteen

Poikkeamiset

Viiden vuoden poikkeaminen

Voit hakea lupaa poiketa jätevesijärjestelmän kunnostuksesta viideksi vuodeksi kerrallaan.

Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen ja käsittelyjärjestelmän uusiminen on korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kohtuutonta kiinteistön haltijalle.

Poikkeuksen myöntämistä arvioitaessa huomioidaan:

 1. kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
 2. kiinteistön haltijan tai kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
 3. kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Näin haet

 • Täytä poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä-lomake
 • Täytä selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake tai liitä mukaan jätevesisuunnitelma
 • Täytä liitteistä 3A-3D tarpeelliset riippuen poikkeamisen hakemisen syystä
 • Varmista, että hakemuksessa on kiinteistön tarkka osoite ja kiinteistötunnus sekä hakijan yhteystiedot

Hakemuslomakkeet

Saat lomakkeet myös pyynnöstä postitse tai sähköpostitse.

Huom! Poikkeushakemus on maksullinen.

Vesihuoltolain mukainen vapautus

Vesihuoltolain mukaan pääsääntö on, että kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin, kun kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:

 1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
 2. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

 1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
 2. kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Voit hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelupalveluilta alla olevalla lomakkeella. Saat lomakkeen myös pyynnöstä postitse tai sähköpostitse.

 • Liitä hakemukseen selvitys tai suunnitelma kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä asemapiirros, josta ilmenee jätevesien käsittelyjärjestelmän sijainti sekä puhdistetun jäteveden purkukohta
 • Jos haet vapautusta vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta, liitä hakemukseen enintään kolme vuotta vanha talousvesitutkimus. Talousvedestä on tutkittava seuraavat parametrit: koliformiset bakteerit, E. coli, enterokokit, nitraatti, nitriitti, kemiallinen hapenkulutus, pH, rauta, mangaani, sähkönjohtavuus, haju ja ulkonäkö.

Vesihuoltolain mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

 • Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja
 • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulain laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi edellytyksenä, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Yhteystiedot