Siirry sisältöön
Kaksi henkilöä värikkäissä vaatteissa hymyilevät.

Iisalmen varhaiskasvatuksessa lasten hyvinvoin­tia ja kasvatusta tuetaan arjessa erilaisilla me­netelmillä. Helsingin Sanomien Vieraskynät -asiantuntijoiden puheenvuorossa kerrotaan mm. siitä, että Suomessa ei ole panostettu tarpeeksi käytöshäiriön ennaltaehkäisyyn, vaikka keinot siihen ovat olemassa. Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut sai valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021 sekä varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päivi Hiltunen ja varhaiskasvatuksen opettajat Annireeta Laitinen ja Anna-Kaisa Säisä toimivat näissä kahdessa hankkeessa varhaisen tuen työntekijöinä. Lasten ja perheiden palvelujen rakentaminen LAPE:n perhekeskusmallin mukaisesti tiiviissä yhteistyössä, varhaiskasvatuksen, Ylä-Savon soten ja järjestöjen tarjoaman tuen kanssa on hankkeiden tavoitteena. Rakennamme ja muokkaamme yhdessä matalankynnyksen palveluita ja kohtaamisen paikkoja lapsiperheille. Vastaamme perheiden haasteellisiin tilanteisiin myös koronan jälkeen. Hallinnon siilot saadaan madallettua yhdessä arjen työssä.

”Käytöshäiriödiagnoosin saanut nuori maksaa yhteiskunnalle kymmenen kertaa enemmän kuin nuori, jonka kehitys etenee suotuisasti.” Varhaiskasvatuksessa ennakoidaan erilaisten ongelmien syntymistä mm. koulukiusaamista, mistä on paljon puhuttu julkisuudessa. Lapsuusvaiheessa ongelmiin on mahdollista puuttua tehokkaasti, sillä usein ongelmat liittyvät perheen ja vanhemmuuden vaikeuksiin. Tutkimusnäytön perusteella myönteistä vanhemmuutta tukeva vanhempainohjaus on tehokas lasten käytösongelmien hoitomuoto. Myönteiseen, rakentavaan ja myötäelävään vuorovaikutukseen panostava tapa toimia ennalta ehkäisee myöhempiä ongelmia. Varhaisen tuen tavoitteena on se, ettei myöhemmin tarvitsisi ohjata lapsia ja nuoria kalliiden palvelujen pariin, jos panostettaisiin ennalta ehkäisevään, matalan kynnyksen tukeen esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. 

Varhaiskasvatuksen opettaja Anna-Kaisa Säisä työskentelee Paloisten päiväkodilla varhaisen tuen työntekijänä ja päivittäin myös päiväkodin lapsiryhmissä osana hoito- ja kasvatushenkilökuntaa. Varhaisen tuen työntekijänä Anna-Kaisa työskentelee perheiden parissa tarjoten tukea ja apua arkeen perheiden vaihtelevissa elämäntilanteissa.

Häneen voi olla yhteydessä lapsen kasvatukseen, vanhemmuuteen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa, esimerkiksi jos vanhempi on huolissaan lapsen käytöksestä, kaipaa tietoa lapsiperheille suunnatuista palveluista, on huoli omasta jaksamisesta, hyvinvoinnistasi tai kaipaa tukea perheen muutos- ja kriisitilanteissa.

Palvelu on perheille maksuton eikä siihen tarvitse lähetettä. Tapaamiset voidaan sopia joko päiväkodille, lapsen kotiin tai johonkin muualle perheen toiveiden mukaan. Perheiden toiveiden mukaan hän voi järjestää myös vertaisiltoja, joissa keskustellaan lapsen käytöksestä, vanhemmuuden haasteista, ja arkeen liittyvistä asioista kuten mm. syöminen ja nukkuminen. Vertaisilloista tiedotetaan erikseen. Hän on joka päivä tavattavissa Paloisten päiväkodilla. Tehdään yhdessä arki sujuvaksi! 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päivi Hiltunen ja varhaiskasvatuksen opettaja Annireeta Laitinen toimivat Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen toisessa hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa suunnitelmallista tunnekasvatusta, joka keskittyy neurologisiin faktoihin ja lasten keskinäisen kulttuurin ymmärtämiseen. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä ongelmien syntyä ja kasautumista ja antaa parhaat mahdolliset lähtökohdat lapsille elämän perustaitoihin, jotka kantavat hedelmää aikuisuuteen saakka, ts. tukea lasta kohti hyvinvoivaa aikuisuutta. Tähän pystytään vastaamaan luomalla yhteisiä toimintatapoja lapsille, huoltajille ja kasvattajille jakamalla tietoa eri tahoille. Oikeanlaisella tunnekasvatuksella ehkäistään syrjäytymistä, siitä mahdollisesti johtuvia päihderiippuvuuksia, väkivaltaisuutta ja yksinäisyyttä. Myös eriarvoistumiskehitystä ennaltaehkäistään. Hankkeen puitteissa Päivi ja Annireeta tarjoavat erilaisia pienryhmiä lapsille, heidän vanhemmilleen sekä koulutusta varhaiskasvatuspalveluiden henkilökunnalle.

Arjen timanttihetket, ovat pieniä ilon ja onnistumisen kokemuksia, joita tulee vaalia. Tämä edellyttää sallivaa tunneilmapiiriä ja tietoisuutta omasta itsestä, jotta voit luoda lapseen aidon ja arvostavan yhteyden. Suomalaisen varhaiskasvatuksen on taattava kaikille taustaan katsomatta yhdenvertainen mahdollisuus oppia elämässä tarvitsemansa taidot. Näiden taitojen oppimisen pohjana on lapsen tunnetaidot. Varhaiskasvatuksessa olisi välttämätöntä suunnitelmallisesti toteuttaa tunneopetusta, tarttua arjen ”timanttihetkiin”. Tähän Päivi ja Annireeta haluavat omalta osaltaan kehittää uusia toimintamalleja, sillä panostamalla lasten tunneälyyn on valtava vaikutus koko tulevaisuuteemme. Lasten kanssa toimivilla aikuisilla on velvollisuus tukea lapsia tunnekasvatuksessa ja ottaa vastuu myös omista tunnetaidoistaan. Lapset oppivat tunnetaitoja mallintamalla meidän aikuisten tapaa toimia näissä tilanteissa.


Ei voi johtaa toista, jos ei osaa johtaa itseään. Ei voi johtaa itseä, jos ei näe itseä. Ei voi nähdä itseä, jos joku muu ei näe minua.

Tommy Hellsten