Iisalmen kaupungin kehittämisohjelmat

Vuonna 2013 tehtiin linjaus, että Iisalmella on vain yksi strategia - kaupunkistrategia. Muut kaupunkistrategiaan pohjautuvat kehittämislinjaukset ovat ohjelmia.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt seuraavat voimassa olevat kehittämisohjelmat:

Elinkeino-ohjelma 2014-2017

Elinkeino-ohjelman lähtökohdat muodostuvat kaupunkistrategian ydinsisällöistä: kaupungin arvot, visio 2025 sekä painopistealueiden määrittely. Elinkeino-ohjelma paneutuu etenkin kaupungin yrityselämän edellytysten parantamiseen, Iisalmen yleismarkkinointiin ja matkailun edistämiseen, osaamisen ja koulutustoiminnan edistämiseen sekä kaupunkirakenteen kehittämiseen elinkeino-elämän ja elinvoimaisuuden näkökulmasta.

Elinkeino-ohjelmassa on asetettu painopisteet vuosille 2014–2017 ja määritelty niille seuraavat tavoitteet:

1. Yrittäjiä palveleva Iisalmi
”Iisalmi tunnetaan yritysmyönteisenä kaupunkina. Iisalmi ottaa huomioon aktiivisesti erikokoisten ja -tyyppisten yritysten tarpeet, luo edellytyksiä aloittavien yritysten menestymiselle ja auttaa jo toimivia yrityksiä onnistumaan liiketoiminnassaan. Iisalmen kaupunki on luonteva yhteistyökumppani kaikille yrityksille.”

2. Iloisten ihmisten Iisalmi
”Iisalmi profiloituu markkinoinnissaan vetovoimaisena Ylä-Savon keskuksena, jolla on oma vahva identiteetti ja hyvät tulevaisuuden näkymät. Iisalmen imago rakentuu edistyksellisen seutukaupunkirakenteen ja vetovoimaisen elinkeinoelämän ympärille uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Uudet palvelu- ja matkailuliiketoiminnan toimenpiteet sekä aktiivinen tapahtumatarjonta lisäävät matkailutuloa alueella sekä yhdistävät alan toimijoita toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.”

3. Osaava ja oppiva Iisalmi
”Iisalmi parantaa kaupunkilaisten osaamistasoa tehokkaalla ja yritysten muuttuvat tarpeet huomioonottavalla koulutuksella. Yrittäjyyttä tuetaan aktiivisella yrittäjyyskasvatuksella yhteistyössä oppilaitosten ja toimivien yritysten kanssa. Ii-salmi toimii aktiivisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä sekä tukee yrityksiä osaavan työvoiman löytämisessä. Maahanmuuttoneuvonnalla edistetään työperäisten maahanmuuttajien kotoutumista Ylä-Savoon.”

4. Toimiva ja rakentava Iisalmi
”Iisalmi tarjoaa hyvät olosuhteet yrittämiselle ja asumiselle kehittämällä kaupunkirakennetta asukkaita ja elinkeinoelämää kuunnellen. Uudet yritysalueet houkuttelevat kaupunkiin yrityksiä ja työpaikkoja, uudet asuinalueet tarjoavat moni-puolisia vaihtoehtoja asumiselle. Iisalmi toimii aktiivisesti kaupungin saavutettavuuden parantamiseksi valtakunnallisella tasolla.”

Elinkeino-ohjelmaan ja sen toimenpidesuunnitelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan Iisalmen kaupungin www-sivuilla www.iisalmi.fi/elinkeino-ohjelma

Lisätietoja:

Elinkeinojohtaja Terho Savolainen
Puh. 040 630 5328 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi.

Hankintatoimen ohjelma 2014-2016

Kaupunginvaltuusto on 28.4.2014 §:n 36 kohdalla hyväksynyt hankintaohjelman ja hankintasuunnitelman ohjeellisesti noudatettavaksi Iisalmen kaupungin hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakirja on luettavissa tästä linkistä:
http://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=0d0cfca3-f533-444a-b96e-6fd948e1f8ea

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Esa Laukkanen
puh. 0400 771 092 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi.

Tietohallinto-ohjelma 2015-2017

Ohjelma on 8.12.2014 kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä.

Tietohallinto-ohjelman tarkoituksena on olla Iisalmen kaupungin suunnitelmallisen kehittämisen ja johtamisen työkalu, johon on kuvattu Iisalmen kaupungin ja seudullisen kehittämisen huomioiva tietohallintomalli. Lisäksi ohjelmassa on määritelty ohjelmakauden 2015–2017 tietohallinnon kehittämisen painopisteet ja keskeiset neljä kehittämishanketta:

1. kokonaisarkkitehtuurin kuvaushanke,

2. tietohallinnon johtamisen kehittämishanke,

3. työ- ja toimintatapojen kehittämishanke (WoW) sekä

4. eIisalmi -monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämishanke.

Yhteisten kehittämishankkeiden lisäksi palvelukeskuksilla on omat projektit, jotka tukevat ja toteuttavat valittuja kehittämisen painopisteitä.

Iisalmen kaupungin tietohallinto-ohjelmaan voi kokonaisuudessaan tutustua tästä:
http://iisalmi.fi/loader.aspx?id=d9bbdf29-e9a8-439d-b04d-305d6e3b7656  

Lisätietoja:

Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
puh. 040 154 7622 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi.

Erillistrategiat
Iisalmen kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymät erillisstrategiat ohessa liitteinä.