Elinkeino-ohjelma 2014-2017

 

Pohjana elinkeino-ohjelmalle toimii joulukuussa 2013 hyväksytty uusi kaupunkistrategia vuoteen 2025 ja sen toimenpideohjelma vuosille 2014–2017. Elinkeino-ohjelma ja sen toimenpidesuunnitelma hyväksyttiin kaupungivaltuustossa 10.11.2014.

Elinkeino-ohjelman lähtökohdat muodostuvat kaupunkistrategian ydinsisällöistä: kaupungin arvot, visio 2025 sekä painopistealueiden määrittely. Elinkeino-ohjelma paneutuu etenkin kaupungin yrityselämän edellytysten parantamiseen, Iisalmen yleismarkkinointiin ja matkailun edistämiseen, osaamisen ja koulutustoiminnan edistämiseen sekä kaupunkirakenteen kehittämiseen elinkeino-elämän ja elinvoimaisuuden näkökulmasta. Ohjelmatyön myötä valmistellussa toimintasuunnitelmassa esitetään keskeisimmät ohjelman toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet vuosina 2014–2017 ja mittarit, joilla toiminnan edistymistä seurataan. Toimintasuunnitelma on samalla ohjelman toteutumisen seurannan väline.

Elinkeino-ohjelmassa on asetettu painopisteet vuosille 2014–2017 ja määritelty niille seuraavat tavoitteet:

1. Yrittäjiä palveleva Iisalmi


”Iisalmi tunnetaan yritysmyönteisenä kaupunkina. Iisalmi ottaa huomioon aktiivisesti erikokoisten ja -tyyppisten yritysten tarpeet, luo edellytyksiä aloittavien yritysten menestymiselle ja auttaa jo toimivia yrityksiä onnistumaan liiketoiminnassaan. Iisalmen kaupunki on luonteva yhteistyökumppani kaikille yrityksille.”

2. Iloisten ihmisten Iisalmi


”Iisalmi profiloituu markkinoinnissaan vetovoimaisena Ylä-Savon keskuksena, jolla on oma vahva identiteetti ja hyvät tule-vaisuuden näkymät. Iisalmen imago rakentuu edistyksellisen seutukaupunkirakenteen ja vetovoimaisen elinkeinoelämän ympärille uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Uudet palvelu- ja matkailuliiketoiminnan toimenpiteet sekä aktiivinen tapahtumatarjonta lisäävät matkailutuloa alueella sekä yhdistävät alan toimijoita toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.”

3. Osaava ja oppiva Iisalmi


”Iisalmi parantaa kaupunkilaisten osaamistasoa tehokkaalla ja yritysten muuttuvat tarpeet huomioonottavalla koulutuksella. Yrittäjyyttä tuetaan aktiivisella yrittäjyyskasvatuksella yhteistyössä oppilaitosten ja toimivien yritysten kanssa. Ii-salmi toimii aktiivisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä sekä tukee yrityksiä osaavan työvoiman löytämisessä. Maahanmuuttoneuvonnalla edistetään työperäisten maahanmuuttajien kotoutumista Ylä-Savoon.”

4. Toimiva ja rakentava Iisalmi


”Iisalmi tarjoaa hyvät olosuhteet yrittämiselle ja asumiselle kehittämällä kaupunkirakennetta asukkaita ja elinkeinoelä-mää kuunnellen. Uudet yritysalueet houkuttelevat kaupunkiin yrityksiä ja työpaikkoja, uudet asuinalueet tarjoavat moni-puolisia vaihtoehtoja asumiselle. Iisalmi toimii aktiivisesti kaupungin saavutettavuuden parantamiseksi valtakunnallisella tasolla.”

Yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Terho Savolainen
Puh. 040 630 5328

Yrityspalvelupäällikkö Eija Heilio
Puh. 040 630 5527

Sähköposti: etunmi.sukunimi@iisalmi.fi