Starttiopetuksen tehtävät ja yleiset tavoitteet

startti.jpg
Kangaslammin koulussa on toiminut starttiluokka syksystä 2003.
Starttiluokka on tarkoitettu oppivelvollisuusiän saavuttaneelle oppilaalle, jonka kouluvalmiudet kaipaavat vielä kehittymistä. Sen tavoitteena on, että mahdollisimman moni sen oppilaista siirtyy seuraavana syksynä yleisopetuksen 1. luokalle omaan lähikouluunsa. Myös siirtyminen suoraan 2. luokalle on mahdollista, mikäli sen katsotaan olevan lapsen edun mukaista. Lisäksi tavoitteena on löytää ja osoittaa oppilaalle hänen omia oppimis-, kasvu-, kehittymis- ja toimintaedellytyksiä tukeva etenemistie kasvatus- ja koulutusjärjestelmässämme. Toisin sanoen starttiluokka antaa oppilaan kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle suunnitelmallisesti tuetun lisäajan.

Starttiluokilla ei ole yleisiä valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Starttiluokka on pienryhmäopetusta esiopetuksen ja ensimmäisen luokan välimaastossa. Oppilaiden yksilölliset tarpeet muokkaavat opetuksen sisältöä. Ensin arvioidaan, ovatko esiopetuksen tavoitteet toteutuneet, minkä jälkeen voidaan valita sopivia tavoitteita alkuopetuksen opetussuunnitelmasta.  Ryhmän koko on 8-10 oppilasta. Opettajan lisäksi luokassa työskentelee koulunkäynnin ohjaaja.