Yleiset määräykset

Yritys tai yhteisö voi lunastaa ajoneuvoon huoltopysäköintitunnuksen, jolla varustettuna ajoneuvo voidaan näissä määräyksissä asetetulla tavalla pysäköidä Iisalmen kaupungin ylläpitämälle aikarajoitetulle pysäköintipaikalle aikarajoitusta noudattamatta työtehtävän niin vaatiessa.

Tunnus ei oikeuta pysäköimään ajoneuvoa yksityisellä alueella ilman kiinteistönomistajan lupaa. Tunnus ei oikeuta myöskään pysäköimään invalidien ajoneuvoille merkityille pysäköintipaikoille. Tunnuksen haltija on tunnusta käyttäessään velvollinen noudattamaan tieliikennelain ja -asetuksen säännöksiä.

Huoltopysäköintitunnus on asetettava näkyvään paikkaan ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnus on helposti luettavissa ulkoapäin.

Huoltopysäköintitunnusta saa käyttää vain yrityksen tai yhteisön toimialaan kuuluvaa tehtävää suoritettaessa. Tunnuksen käyttäjän on vaadittaessa esitettävä luotettava selvitys työtehtävästä. Huoltopysäköintitunnuksen käyttö muuhun kuin työn edellyttämään tarpeeseen on kielletty.

Tunnuksen myöntämisen edellytykset

Ajoneuvo on välttämätön yrityksen tai yhteisön toimialaan kuuluvien toimeksiantojen suorittamiseen.

Ajoneuvo on tarkoitettu työssä tarvittavien välineiden kuljettamiseen ja työn suorittamiseen.

Yrityksen tai yhteisön toimialana on kiinteistön hoito ja huolto, vartiointitoiminta tai kiinteistön, sen laitteisiin tai koneisiin kohdistuva asennus-, huolto- tai korjaustyö.

Iisalmen kaupungin tai sen työntekijän hallitsemaan ajoneuvoon tunnus voidaan myöntää tehtävään, jossa ajoneuvon käyttö on välttämätöntä. Tunnus myönnetään henkilölle, jolla on ajoneuvon käyttöoikeus em. työtehtävissä.

Iisalmen kaupungin työntekijälle myönnettävä tunnus on voimassa arkipäivisin (ma-pe). Päivystystehtävissä olevien työntekijöiden tunnus on voimassa myös viikonloppuisin.

Tunnuksen hakeminen ja sen voimassaolo

Tunnusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, johon merkitään hakijayrityksen tai -yhteisön tiedot, ajoneuvon tyyppi ja rekisterinumero sekä selvitys ajoneuvon käytöstä työtehtävissä. Hakemus toimitetaan kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen. Tunnuksen myöntämisestä ja peruuttamisesta päättää kaupungin insinööri.

Tunnuksen hakemisen yhteydessä on esitettävä tarvittaessa ote kaupparekisteriviranomaiselle jätetystä perusilmoituksesta tai muu tarpeellinen selvitys. Esitettävät selvitykset eivät saa olla yhtä kuukautta vanhempia.

Huoltopysäköintitunnus on ajoneuvokohtainen eli tunnusta voidaan käyttää vain siihen merkityssä ajoneuvossa.

Huoltopysäköintitunnuksen hinta on 223,20 euroa (sis. alv. 24 %).

Tunnuksen voimassaoloaika on yksi vuosi myöntämispäivästä alkaen. Tunnuksen voimassaolo ja oikeus tunnuksen käyttämiseen päättyy heti, kun joku tunnuksen saamisen edellytyksistä lakkaa tai tunnus peruutetaan. Tällöin tunnus tulee palauttaa sen myöntäjälle.

Tunnustietojen muuttuminen

Tunnuksessa mainittujen tietojen muuttumisesta tunnuksen saajan tulee viipymättä ilmoittaa tunnuksen antajalle oikaisun tekemistä varten. Muutosilmoituksen tekemisen yhteydessä on vanha tunnus palautettava tunnuksen antajalle.

Muut asiat

Mikäli tunnuksen haltija tai hänen työntekijänsä tunnusta käyttäessään rikkoo näitä määräyksiä tai väärinkäyttää tunnusta, voi kunnallistekniikan suunnittelupäällikkö peruuttaa tunnuksen haltijalle myönnetyt huoltopysäköintitunnukset. Tunnuksen peruuttamisen johdosta tunnuksen haltija menettää oikeutensa tunnuksen käyttämiseen ja tunnuksesta suoritettuun vuosimaksuun.

Tunnuksen käyttöön ja pysäköintiin liittyvät muut yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset antaa pysäköinninvalvoja.