Rakennusvalvonta Iisalmessa

Rakennetun ympäristön valvontaa Iisalmen kaupungissa suorittaa rakennusvalvontaviranomaisena toimiva rakennuslautakunta. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tehtäviin kuuluvat rakentamisen neuvonta, ohjaus, lupa-asioiden käsittely ja valvonta kaupungin alueella.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan huolehtia siitä, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä.

Rakennusvalvonta selvittää rakennushankkeiden luvanvaraisuuden ja käsittelee rakentamiseen liittyvät luvat. Mikäli suunnittelet uuden rakennuksen rakentamista, vanhan rakennuksen korjaamista / laajentamista taikka muuta toimenpidettä, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. (MRL 14 § 3 mom.).

Rakennusjärjestys (pdf)

Rakennuslupamaksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava. (MRL 145 § 1 mom.)

Rakennusvalvontamaksu maksetaan sen jälkeen kun lupa on myönnetty. Maksu suoritetaan yhdessä erässä. Maksuun sisällytetään mm. rakennuksen paikan merkintä ja hankkeen aikana tarvittavat katselmukset.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Iisalmen kaupungissa 1.1.2017 alkaen (pdf)

Yhteystiedot

Kinnunen Marjatta

asiakassihteeri
040 643 2178
marjatta.kinnunen@iisalmi.fi

Koponen Kalevi

rakennuslupainsinööri
040 588 9024
kalevi.koponen@iisalmi.fi

Repo Jarno

rakennustarkastaja
040 830 2722
jarno.repo@iisalmi.fi

Lupapiste.jpg

Ajankohtaista
Aukioloajat

Iisalmen kaupungintalo, 1. krs
PL 10/ Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi
Neuvonta puh.  040 643 2178

 ma - pe      8.00 - 15.30
 la      suljettu
 su  suljettu

 

Rakennusvalvonnan sivuille