Näiltä sivuilta löydät linkkejä maahanmuuttajatyön avuksi tarkoitettuihin materiaaleihin.

Homma hanskassa! Päiväkodin monimuotoisuus rikkautena
Kirjaseen on koottu päiväkotiyhteisön monimuotoisuuteen liittyviä ajatuksia ja toimintatapoja neljästä kulttuurisesti monimuotoisesta helsinki­läispäiväkodista. Kirjasen tavoitteena on saattaa kehittämisprosessin teemoja myös muiden päiväkotien arjessa hyödynnettäväksi. Valmiiksi pures­keltujen vastausten listaamisen sijaan kirjasen tarkoituksena on herättää ky­symyksiä ja keskustelua päiväkodin monimuotoisuudesta sekä toimia pohjana jatkuvalle omassa työssä kehittymiselle.
Tekijä: Arniika Kuusisto, Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Helsingin yliopiston yhteistyöhanke Monikulttuuriset lapset ja aikuiset päiväkodeissa (mucca)
Julkaisija: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Oppaita ja työkirjoja 2009:3
Julkaisuvuosi: 2009

Ikätovereita ja ilon hetkiä - Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan 
Ikääntyvien maahanmuuttajien elämäntilanteet vaihtelevat suuresti. Tässä julkaisussa keskitytään niihin ikääntyviin maahanmuuttajiin, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat erityistä tukea kotoutumiseen. Heille on tällä hetkellä tarjolla vähemmän toimintaa kuin muille perinteisesti haavoittuvaisina pidetyille ryhmille, kuten naisille ja lapsille. Erityistukea tarvitseville ikääntyville maahanmuuttajille suunnatun toiminnan kehittämiselle ja sitä tukevan materiaalin tuottamiselle onkin suuri tarve.
Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry
Julkaisuvuosi: 2010.

Kapteeni käskee – Sääntöleikkiopas 3-6 -vuotiaiden lasten kasvun ja kehityksen tueksi 
Opinnäyte sääntöleikeistä, joita voi hyödyntää lapsiryhmissä, joissa kaikki eivät tunne riittävästi kulttuuria tai kieltä.
Tekijät: Jenna Masko ja Elina Rauas
Julkaisija: Diak
Julkaisuvuosi: 2008

Katsaus islamilaiseen maailmaan. Naiset, perhe ja seksuaaliterveys 
Väestöliiton väestötietosarja 20.
Tekijät: Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen
Julkaisija: Väestöliitto
Julkaisuvuosi: 2009

Kohti monikulttuurista koulua – Taidetyöpajat osana kulttuurikasvatus 
Viime vuosina kouluissa ja kulttuurilaitoksissa on järjestetty erilaisia taide – ja kulttuurikasvatusta tukevia työpajaprojekteja. Tässä julkaisussa tarkastellaan lähemmin niistä kahta: Taiteen riemua -hanketta ja Taide meille ja heti! -hanketta. Julkaisussa esitellään myös koulun kulttuuriyhteistyötä ohjaavat yleiset periaatteet sekä monikulttuurisuus- ja kulttuurikasvatukseen liittyvää tausta-ajattelua. Julkaisun tavoitteena on tarjota koulujen opettajille ideoita työhönsä ja kulttuuritoimijoille toimintamalleja työpajatoimintaan. Kirjan lopusta löytyy ohjeita työpajanvetäjille, runsaasti hyödyllisiä tietolähteitä, kirjallisuusluettelo sekä hankkeissa käytettyjä lomakkeita. Tämä julkaisu kuuluu osana Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä –hankkeen tukimateriaaleihin.
Tekijä: Helena Oikarinen-Jabai.
Julkaisija: Opetushallitus
Julkaisuvuosi: 2010

Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 
Katsaus oppi- ja tukimateriaaleihin, jotka on suunnattu maahanmuuttajien opetukseen esikoulusta toisen asteen kautta aikuiskoulutukseen.
Tekijät: Päivi Jokinen, Pirjo Immonen-Oikkonen ja Leena Nissilä (toim.)
Julkaisija: Opetushallitus
Julkaisuvuosi: 2009

Koti maalla - käsikirja maahanmuutosta 
Mistä kaikesta maahanmuutossa on kyse? Koti maalla -käsikirja maahanmuutosta avaa keskeisiä käsitteitä ja ohjaa ottamaan asiasta selvää.
Tekijä: Virpi Harilahti-Juola
Julkaisija: Maaseudun Sivistysliitto
Julkaisuvuosi: 2010

Kotouttamiskäsikirja päättäjille ja käytännön toimijoille 
Kotouttamiskäsikirjaan on koottu hyviksi havaittuja menettelytapoja ja parhaita käytänteitä eri puolilla Eurooppaa toimivien päättäjien ja käytännön toimijoiden kokemusten perusteella.
Tekijät: Jan Niessen ja Thomas Huddleston
Julkaisija: Euroopan komissio. Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosasto
Julkaisuvuosi: 2010

Maahanmuuttaja asiakkaana - Tietoa maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville 
Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, Bottom up/Härmänmaan palvelukeskus
Tekijä: Susanna Ruohonen
Julkaisuvuosi: 2007

Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön 
Opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan peruspalveluihin tukemaan väkivaltaa kokeneiden
maahanmuuttajanaisten auttamistyötä. Opas perustuu sosiaali-, terveys- ja järjestöalan
ammattilaisten haastatteluihin, käytännön kokemuksiin sekä pohjoismaiseen kirjalliseen aineistoon. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005: 15.
Tekijät: Eija Kyllönen-Saarnio ja Reet Nurmi.
Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö, Työministeriö, Monika-naiset liitto ry
Julkaisuvuosi: 2005

Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi – virikkeitä ammatillisen osaamisen kartoittamiseen kotoutumisohjelmassa 
Tämän virikemateriaalin tarkoituksena on kuvata maahanmuuttajien ammatillisten osaamiskartoitusten malleja, joiden avulla kotoutumisohjauksessa pyritään selkeyttämään maahanmuuttajan opiskelu- ja työllistämissuunnitelmaa.
Julkaisija: Sisäasiainministeriö, Sisäasiainministeriön julkaisut 6/2011
Julkaisuvuosi: 2011

Monikulttuurinen kouluyhteisö 
Kirja kertoo Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä (MOKU) -hankkeesta, jossa on ollut vuodesta 2007 lähtien yli 50 kuntaa. Kunnat ovat laatineet kehittämistoimenpiteistä suunnitelman ja toteuttaneet sitä kouluyhteisöjen arjessa. Hankkeessa on edistetty sekä maahanmuuttajataustaisten opetuksen käytänteitä että valtaväestön taitoja kohdata maahanmuuttajia. Teos sisältää artikkeleita sekä kuvauksia opetusmenetelmistä ja materiaaleista. Kirjoittajat ovat hyödyntäneet menestyksekkäästi kansallisten linjausten tuntemustaan sekä omaa kokemustaan maahanmuuttajataustaisten opetuksen parissa. Opetushallitus, Oppaat ja käsikirjat 2010:8.
Tekijät: Pirjo Immonen-OIkkonen ja Anne Leino
Julkaisija. Opetushallitus
Julkaisuvuosi: 2010

Pakolaisavun oppaita 
Suomen Pakolaisavun sivuilta löytyy Pakolaisavun julkaisemia erilaisia oppaita maahanmuuttajatyöhön.

Puhumalla paras - Ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin 
Opaskirja esittelee joitakin mahdollisia ratkaisuja etnisiin konflikteihin. Se on suunnattu etnisten vähemmistöjen kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys,- ja nuorisoalan työntekijöille, opettajille, poliiseille, kirkkojen ja järjestöjen työntekijöille sekä kaikille etnisten konfliktien sovittelusta kiinnostuneille.
Tekijät: Elina Ekholm ja Mai Salmenkangas
Julkaisija: Sisäasiainministeriö
Julkaisuvuosi: 2008
 
Toisella katsomalla – maahanmuuttajista maahan muuttajiin 
Erityisesti lukio- ja ammattikouluikäisille nuorille suunnattu teos, joka tarjoaa tarinoita, tietoa ja tehtäviä maahanmuuttoon liittyen.
Julkaisija: Kulttuurikameleontit ry:n ja Suomen Antropologinen Seura
Julkaisuvuosi: 2011

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus Suomessa. Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle 
Ihmisoikeusliitto ry:n KokoNainen -projektin julkaisema ohjeistus, jossa asiantuntijat ovat antaneet suosituksensa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle tyttöjen ja naisten ympärileikkauksista Suomessa. Ohjeistuksen on tarkoitus auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä puuttumaan sekä toimimaan ympärileikkausuhkaan tyttöjen ja naisten kanssa näiden eri elämäntilanteissa.
Tekijä: Marja Tiilikainen (toim.)
Julkaisija: Ihmisoikeusliitto ry
Julkaisuvuosi: 2004
 
Vanhustyön keskusliiton tuottamaa materiaalia maahanmuuttajatyöhön
Vanhustyön keskusliiton sivuille on koottu erilaista materiaalia liittyen maahanmuuttajien vanhustyöhön. Sivuilta löytyy mm. Kaupassa ja lääkärissä – Dukaameysiga iyo dhaqtarka -ohjaajan opas, joka on suunniteltu somali-ikäihmisten parissa työskenteleville ohjaajille asiakkaiden voimaantumista tukevaksi materiaaliksi, sekä tähän liittyvä Kaupassa ja lääkärissä – Dukaameysiga iyo dhaqtarka -oppilaan vihko, jossa on kiinnitetty huomiota ikääntyvien somalien tarpeisiin.
Sivuilta löytyy myös erilaisia selvityksiä ja raportteja liittyen maahanmuuttajiin ja vanhustyöhön.
Julkaisija: Vanhustyön keskusliitto

Vuorovaikutus maahanmuuttaja-asiakkaan kanssa -opas
Opas antaa vinkkejä erityisesti selkokielen käytöstä. Opas on suunnattu
erityisesti terveyspalveluille, mutta soveltuu yleisestikin käytettäväksi
asiakaspalvelussa.
Tekijä: Marguerite Guibert
Julkaisija: Homelike Oulu ESR-hanke
Julkaisuvuosi: 2011