Koulukuljetus

Iisalmen kaupunki järjestää koulukuljetuksen, jos:

  • esiopetusoppilaan koulumatka on yli 3 km.
  • 1.- 3. luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km
  • 4.- 9. luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km

Esiopetuksessa olevien oppilaiden kuljetusetuus koskee kuljetusta kotoa tai hoitopaikasta suoraan esiopetukseen ja esiopetuksesta suoraan kotiin tai hoitopaikkaan. Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä hyödyntäen. Muita kuljetusmuotoja eli tilauslinja-autoja ja takseja, käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai eräissä erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden niin vaatiessa. Esiopetusoppilaat käyttävät samoja kuljetusmuotoja kuin perusopetuksen oppilaat. Oppilaan tulee käyttää sitä kouluautoa, joka lähtee koulun päätyttyä. Luvallista ei ole jäädä seuraavaan lähtevään autoon kuin kouluun liittyvissä perustelluissa tapauksissa vanhempien kirjallisella ilmoituksella (esim. näytelmäharjoitukset, iltapäivätoiminta, jälki-istunto).

Koulun rehtori huolehtii lukuvuosittain kuljetusedun saavien oppilaiden tiedot kuljetussuunnittelijalle, joka aikatauluttaa ja suunnittelee reitit. Huoltajan ei tarvitse erikseen anoa lastensa koulumatkan järjestämistä, jos koulumatka on koulutuslautakunnan päättämien matkarajojen mukainen (esioppilailla ja 1.–3. luokan oppilailla yli 3 km, 4.–9. luokan oppilailla yli 5 km). Oppilashuollollisissa erityistapauksissa kuljetuspäätökset tehdään tapauskohtaisesti.

Koululaisen linja-autokortti

Kaupunki antaa linja-autoa käyttäville matkustamista varten koululaisen älykortin syksyllä koulun ensimmäisenä työpäivänä. Kortti oikeuttaa lukuvuoden aikana matkustamaan

vain koulumatkoja ennalta määrätyn vyöhykkeen mukaisesti. Kortti on voimassa koulupäivinä ma-pe, kaksi matkaa/koulupäivä. Korttia ei voi käyttää koulun loma-aikoina tai

la-su. Kortti on voimassa lukuvuoden kerrallaan kolmen vuoden ajan. Keväällä kortti palautetaan koululle koulun ilmoittamana aikana. Kaupunki ostaa oppilaalle vain yhden

kortin kolmeksi vuodeksi, joten jos kortti rikkoutuu tai katoaa, oppilaalta peritään uuden kortin hankkimisesta aiheutuneet kulut.

Oppilaan tulee noudattaa huolellisuutta kortin säilytyksen suhteen. Kortti on henkilökohtainen ja väärinkäytökset voivat johtaa kuljetusoikeuden poistamiseen. Havaitsemistaan

väärinkäytöksistä liikennöitsijä ilmoittaa kuljetussuunnittelijalle. Jos kortti häviää tai ei toimi, on oppilaan ilmoitettava siitä heti koulun kansliaan, kadonnut kortti kuoletetaan mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi. Linja-autoliikenteen pysäkkien ja tarkkojen aikataulujen selvittäminen kuuluu huoltajille. Ensimmäisen koulupäivän aamuna elokuussa oppilaat pääsevät kouluun ilman matkakorttia.

Taksikuljetukset

Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta -ovelle – kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät ns. taksipysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille koululta tulevien aikataulujen mukaisesti.

Jos huoltaja kuljettaa

Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta koulumatkakustannusten korvausta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta, eikä kaupunki

pysty tarjoamaan lait täyttävää kuljetusta. Korvaus maksetaan pääsääntöisesti voimassa olevan linja-autolipputaksan mukaisesti. Korvaus ei voi kuitenkaan

olla suurempi kuin kuljetus kaupungin järjestämänä olisi tullut maksamaan. Korvaus maksetaan huoltajan pankkitilille jälkikäteen.

Erityisillä perusteilla myönnettävä kuljetus

Iisalmen kaupunki on omalta osaltaan määritellyt vaaralliset kohteet, jotka oikeuttavat koulukuljetukseen (esim. radanylitykset, tietyt tieosuudet). Muut poikkeuskuljetukset

tulee perustella ja anoa pääsääntöisesti jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Päätös tehdään yleensä aina lukuvuodeksi kerrallaan. Tällöin myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia.

Puhelinasiointi

Koulukuljetusten puhelinneuvonta

Asiantuntijalta voi tiedustella mm. koulukuljetuksiin ja Iisalmen paikallis- ja joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

Lisää tietoa
+358 40 8302794

Tulostettava lomake

Koulukuljetushakemus

Erityisillä perusteilla myönnettävän kuljetuksen hakeminen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Perusopetus

Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

Katso tiedot

Painotettu opetus

Iisalmessa painotettua musiikin opetusta tarjotaan Edvin Laineen koulussa.

Katso tiedot
Tutustu koulukuljetusoppaaseen