Kuntalaisen aloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita kunnan hallintoa koskevissa asioissa.

Kunnanhallituksen on sen johtosäännössä määrättyinä aikoina, vähintään kerran vuodessa, esitettävä valtuustolle luettelo, josta käyvät selville valtuuston päätettävissä asioissa tehdyt aloitteet sekä toimenpiteet tai muut kannanotot niiden johdosta. Luetteloon on otettava myös sellaiset edellisessä luettelossa mainitut aloitteet, jotka ovat tulleet käsitellyiksi edellisen luettelon laatimisen jälkeen tai jotka ovat edelleen vireillä.

Aloite toimitetaan kaupunginhallituksen kirjaamoon kaupungintalolle (Pohjolankatu 14, 2. krs).

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 §:

"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Kaupunginhallituksen on vuosittain helmi- ja elokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty."

Valmiit aloitelomakkeet löydät sivulta Lomakkeet.

Kaupunginhallitus on päättänyt 23.3.2009 § 182 kohdalla, että aloitteiden valmistelun tehostamiseksi saapunut aloite käsitellään aina ensimmäiseksi kaupunginhallituksessa, joka antaa täytäntöönpano-ohjeet ja vastuuttaa aloitteen valmistelun.

Lisäksi kaupunginvaltuusto on 30.3.2009 § 57 kohdalla yksimielisesti hyväksynyt seuraavansisältöisen ponsiesityksen: "Jatkossa uudet aloitteet tulee käsitellä vuoden sisällä aloitteiden vireille tulosta."

 

Lisätietoja hallintojohtaja Esa Laukkaselta, puh. 0400 771 092, esa.laukkanen@iisalmi.fi