Tapahtumatuen hakeminen ajalla 10.4.-28.9.2018

Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella pe 28.9. 2018 mennessä. Hakemuksessa mainitut liitteet tulee toimittaa kirjaamo@iisalmi.fi sähköpostiin tai kaupungintalon kirjaamoon osoitteeseen Pohjolankatu 14. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee kaupunginhallitus.

Iisalmen kaupunki myöntää tapahtumatukea Iisalmessa järjestettäville tapahtumille. Tapahtuman järjestäjänä voi myös olla ei-iisalmelainen toimija. Tapahtumatukea ei myönnetä samaan toimintaan, johon on saatu tai saadaan avustusta toiselta Iisalmen kaupungin viranomaiselta tai toisesta avustuslajista. Tuen hakeminen on mahdollista myös siinä tapauksessa jos tapahtuma toteutuu jo haun ollessa vielä avoimena. Tällöin mahdollisesti myönnettävä tuki voidaan myöntää ja maksaa takautuvasti. Tukea myönnetään tapahtumille, jotka järjestetään 31.1.2019 mennessä.
Lisätietoja: Markkinointiasiantuntija Jarmo Miettinen, puh. 040 830 2681 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Seuraavat hakemuksen liitteet /asiakirjajäljennökset on toimitettava kirjaamo@iisalmi.fi osoitteella pe 28.9.2018 mennessä:
1. Viimeisin valmistunut tilinpäätös (sis. tuloslaskelman ja taseen) v. 2017,
2. Tapahtuman talouden toteutumisraportti ja toimintakertomus, jos tapahtuma on järjestetty v. 2017 tai siitä vuodesta kun tapahtuma edellisen kerran on järjestetty,
3. Rahoitussuunnitelma tapahtumalle, jolle avustusta haetaan.

LINKKI HAKEMUSLOMAKKEESEEN

Katso myös muut ohjeet alla olevasta tekstistä.
Iisalmen kaupungin tapahtumatuki

Iisalmen kaupungin tavoitteena on toimia tapahtumien mahdollistajana. Tätä varten on luotu tapahtumatuki, jonka kautta myönnetään tukea Iisalmessa järjestettävien tapahtumien järjestäjille kaupungin talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa. Vuonna 2018 jaettavan tapahtumatuen määrä on yhteensä 20 000 euroa.

Myöntämisen ehdot

1. Iisalmen kaupunki myöntää tapahtumatukea iisalmelaisille tapahtuman järjestäjille tai Iisalmeen rekisteröidyille toimijoille. Tapahtuman järjestäjänä voi myös olla ei-iisalmelainen toimija.
2. Tapahtumatukea saavien tapahtumien tulee tukea kaupungin arvoja: avoimuus, rohkeus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus. 3. Avustusta myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja hakijan oma rahoitusosuus sekä samalle hakijalle aiemmin myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen.
4. Avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon on saatu tai saadaan avustusta toiselta Iisalmen kaupungin viranomaiselta tai toisesta avustuslajista.
5. Myönnetty avustus on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää edelleen toisen tapahtumanjärjestäjän käytettäväksi.
6. Tapahtumatukihakemuksella on mahdollista hakea myös tilavuokratukea. Saadut tilavuokra- ja mainospaikkaetuudet voivat vähentää rahallisen tuen määrää. Tilojen varaamisessa sovelletaan kaupungin ohjeistusta.
7. Avustusta saaneen tapahtumanjärjestäjän on toimittava hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Tapahtumatukea saaneen tapahtuman markkinointiviestinnässä ja tapahtumassa kaupungin tulee saada näkyvyyttä.
8. Tapahtuman jälkeen tuensaaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille raportin tapahtumasta, joka on kaupungin antaman ohjeistuksen mukainen.
9. Tapahtumatuki maksetaan hyväksytyn tukihakemuksen käsittelyn jälkeen. Yli 2500 €:n tuet maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä maksetaan hyväksytyn hakemuksen jälkeen ja toinen erä sitten, kun tapahtumajärjestäjä on toimittanut vaadittavat dokumentit tapahtuman jälkiarvioinnista. Toisessa erässä maksettavat tuet voidaan hylätä, mikäli tapahtumajärjestäjä ei ole täyttänyt tuen myöntämisen perusteita.
10. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä.

Tapahtumatuen suuruutta määrittäessä painotetaan seuraavia asioita

- Tapahtuman uutuusarvo (uusi tapahtuma)
- Toistuvissa tapahtumissa mm. jatkuvan kiinnostuksen ylläpitäminen ja kehittäminen
- Paikallisten hyvinvoinnin edistäminen - Matkailutulon edistäminen
- Alueen houkuttelevuuden lisääminen: Imago, positiivinen kaupunkikuva, yhteisöllisyyden tukeminen
- Tapahtuman tulee tukea kaupungin strategiaa ja arvoja
- Avustuksen saajan omaa osuutta avustettavan tapahtuman kustannuksiin
- Yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa (oheispalvelut, 3. sektorin osallisuus)
- Ennakoitu kävijämäärä
- Tapahtuman kohderyhmä
- Tapahtuman kesto
- Suunnitelmallista toimintaa ja taloudenhoitoa sekä mahdollisesti kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteuttamista ja toiminnan tehokkuutta
- Kaupungin saamaa näkyvyyttä tapahtumassa ja sen markkinointiviestinnässä

  • Kaupungin logon tulee näkyä tapahtuman yhteistyökumppanina markkinoinnissa ja tapahtumassa
  • Tapahtuman markkinointiviestintä tuo Iisalmen seudun esiin elinvoimaisena ja houkuttelevana alueena
  • Ohjaus Iisalmen kaupungin nettisivuille ( www.iisalmijatienoot.fi) tulee olla näkyvällä paikalla sijoitettuna vähintään tapahtuman nettisivuilla

Tapahtumatukien luokat

Paikalliset tapahtumat, mahdollista saada tukea 0 – 1 000 €

  • Tapahtumat näkyvät paikallisesti
  • Kävijät ovat lähinnä paikallisia

Keskikokoiset tapahtumat, mahdollista saada tukea 0 – 3 000 €

  • Tapahtumat ovat maakunnallisesti vaikuttavia
  • Kävijöitä tulee myös muista lähikunnista

Isoimmille tapahtumille perusteiden mukaan, mahdollista saada tukea 0 – 5 000 €

  • Tapahtumat näkyvät valtakunnallisesti
  • Kävijöitä tulee ympäri Suomea
  • Tapahtumassa huomattava määrä kävijöitä

Hakuaika:

Hakeminen tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Kevään hakuaika oli  8.1.- 2.2.2018. Hakemukset tulee jättää hakuajan puitteissa. Jos ensimmäisessä haussa ei ole riittävästi hakukriteerit täyttäviä hakijoita, järjestetään tarvittaessa toinen hakukierros, joka toteutetaan syksyllä (ks. "Tapahtumatuen hakeminen ajalla 10.4.-28.9.2018).

Tuen suuruuden määräytyminen:

Kaupungin elinvoimapalveluiden markkinointi, viestintä ja tapahtumapalvelut -tiimi käsittelee hakemukset ja tekee esityksen myönnettävien tukien määrästä kaupunginhallitukselle.
Kenttävuokratuki Tapahtumatukihakemuksella on mahdollista hakea myös kenttävuokratukea. Saadut kenttävuokra- ja mainospaikkaetuudet voivat vähentää rahallisen tuen määrää.
Kenttien varaamisessa sovelletaan kaupungin ohjeistusta varauskäytännöistä. Kenttien käytössä noudatetaan normaalia kaupungin tilojen ohjesääntöä: Tapahtumatilat tulee luovuttaa takaisin samassa kunnossa, missä ne ovat olleet luovutushetkellä. Kaupunki laskuttaa tapahtumajärjestäjää siivouskuluista, mikäli tilat eivät ole asianmukaisessa kunnossa

Tapahtumasta raportointi
Tapahtuman jälkeen tuensaaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille raportointilomakkeen kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta. Raportissa ilmenee mm. osallistuja- ja kävijämäärät, tapahtuman talousselvitys, selvitys tapahtuman onnistumisesta tavoitteisiin nähden, tapahtuman kehityssuunnitelmat tuleville vuosille, tapahtuman toistuvuus.
Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen.
Sopimusehtojen täyttämättä jättäminen voi johtaa tulevien tukien eväämiseen.

Iisalmen lähialueet
Matkailuneuvonta palvelee

Matkailuneuvonta 
i-pointti tarjoaa matkailuneuvontaa ympäri vuoden
Pohjolankatu 14, 74101 Iisalmi
Kaupungintalo 1. krs

Avoinna ma-pe klo 8-15.30

Puh. 040 350 4217
tourism(at)Iisalmi.fi
i-pointti_logo-01.jpg

Iisalmen kaupungin matkailu-, tapahtumat ja markkinointi
Pohjolankatu 14, 74101 Iisalmi 
Kaupungintalo 2. krs

Ota opas - koet enemmän

Ylä-Savon oppaat opastavat pääosin Iisalmessa, mutta myös Lapinlahdella. Tilaa oman ryhmäsi toivoma opastus:

Anja Kauppinen puh. 044 276 7729 ja axu.kauppinen@gmail.com, Iikka Kauppinen puh. 0400 492 001 ja kauppis@meili.fi tai Sirpa Niskanen puh. 045 127 5057 ja sirpa.niskanen@outlook.com (Lapinlahti)

Yhteystiedot